The Gospel of
Judas
Thomas

De informatie over het Thomas evangelie zal voornamelijk in the Engels zijn. Mocht je Nederlands je voorkeur hebben kijk dan hier voor meer informatie

Theologian Gilles Quispel – Interview

Gilles Quispel in Het Vermoeden met Annemiek Schrijver

15,900 views

Jun 17, 2014

Introduction

After the war he became a professor at the University of Utrecht, Leuven and Harvard.

Publications about the Gospel of Thomas form the third thread in his work. #thread

Quispel foresees a positive revaluation of religion. Because humans are incurably religious.

His holy text: the story of the unjust tenants from the gospel of Thomas. #religion

What is the Thomas Gospel?

From Coptic translated and explained.

Belonging to a heretical direction of Christianity, the gnosis.

1 writing

13 codices

With 52 writings

Contains only words from Jezus

No cross

No birth

No shepherds in the field

No cross, no death, no resurrection

Only words from Jesus

Annemiek: “Secret words?”

Esoteric! – They cannot be understood unless you have an inner connection and see the truth of it.

Logos 2

‘Gnostic’ is not a bad word!

The gospel is not Gnostic!

W(h)at is Gnosis?

Gnostics is a view that man is inwardly related to God and can therefore rise above the personal God to depth and silence. But this is just Jewish Judaic Christianity, proclaimed in Judea, the church of Jerusalem. For Paul

That is healing from The Gospel of Thomas. There is the tradition of the church of Jerusalem and how the Jewish Christians in Alexandria take the words of Jesus before Paul and his view of the Cross as the heart of the Gospel. That is the importance, according to me and many other investigators, that for the first time in 2000 years a tradition has been found of becoming Jesus, who are partly not in the gospels, if they are in the gospels they are never literally equal what is in the ecclesiastical gospel. But also that it contains words from Jesus that can be very real and that shed a new light on the historical Jesus.

Gnostiek is een opvatting dat de mens innerlijk verwant is met God en daardoor kan opstijgen boven de persoonlijk God uit naar diepte en stilte. Maar dit is doodgewoon Joods Judaeische Christendom, Dat in Judea is verkondigd, de gemeente van Jeruzalem.  Voor Paulus

Dat is heling van Het Evangelie van Thomas. Daar spreekt de overlevering van de gemeente van Jeruzalem en ook hoe de joodse christenen in Alexandria de woorden van Jezus opvatten, voordat van Paulus en zijn opvatting over het Kruis als het hart van het Evangelie sprake is. Dat is het belang, volgens mij en vele andere onderzoekers, dat nu voor het eerst in 2000 jaar een traditie is gevonden van worden van Jezus, die ten dele niet ind e evangeliën staan, als ze wel in de evangeliën staan zijn ze nooit woordelijk gelijk aan wat in de kerkelijke evangelie staat. Maar dat bovendien nog woorden van Jezus in staan die zeer wel echt kunnen zijn en die een nieuw licht werpen op de historische Jezus.

Annemiek: What is that new light?

Wat is dat nieuwe licht?

A teacher of wisdom

According to the Gospel of Thomas, Jesus was primarily a teacher of wisdom. That is also true if you read well in the ecclesiastical gospel.

But here it is in particular that Jesus proclaims Divine redeeming wisdom.

Divine Redeeming Wisdom

Een leraar van wijsheid

Volgens het Evangelie van Thomas, Jezus in de eerste plaats een leraar van wijsheid was. Dat staat ook wel, als je goed leest in de kerkelijke evangelie.

Maar hier is het in het bijzonder dat Jezus Goddelijke verlossende wijsheid verkondigd.

Goddelijke Verlossende Wijsheid

Annemiek: ‘What is [that] divine wisdom?’

‘Wat is die goddelijke wijsheid?’

That man must turn himself after all and there he can find God.

How can it be explained that a boy from the kinderdijk, that he first discovers a gnostic codex, the so-called codex Jung, and then also publishes the Coptic gospel of Thomas. of which 100,000 copies have been sold in the Coptic count. It’s not that people didn’t realize it was important. Only certain people would not admit that. Because in the last 50 years the churches have focused on dogmatics that rejected every inner experience, every finding, every gnosis (acquaintances of the heart) to the muck heap.

The gnostic wave that is now there is a reaction to that, because people no longer want to be told by the Chancellor what to believe, but they want to experience it for themselves. I can see the sole measure as a privilege.

Also something that imposes obligations

Dat de mens moet inkeren tot zichzelf en daar kan hij God vinden.

Hoe is het nou te verklaren dat een jongetje van de kinderdijk, dat die eerst een gnostische codex ontdekt, de zogenaamde codex Jung, en dan ook nog het koptische evangelie van Thomas gaat uitgeven. waarvan er in de koptische telt 100.000 exemplaren van verkocht zijn. Het is niet zo dat mensen niet hebben doorgehad dat het belangrijk was.  Alleen bepaalde mensen wilde dat niet toegeven. Omdat in de laatste 50 jaar de kerken zich hebben gericht op een dogmatiek die iedere innerlijke ervaring, iedere bevinding, iedere gnosis (kennissen des harte) naar de mesthoop verwierp.

De gnostische golf die er nu is, is daar een reactie op, want de mensen willen niet meer van de Kansel verteld worden wat ze moeten geloven, maar ze willen het zelf ervaren. Ik kan het alleenmaat zien als een voorrecht.

Ook iets dat verplichtingen stelt

Annemiek: “[Which]?”

[Which] [something that] imposes obligations
[something that] ‘people no longer want to be told by the Chancellor what to believe’

reason upwards

Well, for example, to make it known on television. If I don’t do it. Others speak of the Gospel of Thomas with a late attitude. There has been someone who says “it is a perversion of the sacred scripture.”

logion 65

A parable an image from daily life, seen with the sharp look of an innocent eye

You can read Dostovyetsky as detectives, as a psychological novel or as a proclamation of the arrival of a new Christianity.

I choose the historical context to show that the Gospel of Thomas indeed contains a tradition independent of the church.

I also think it is important to tell people today that they must be for peace.

My peace prince, you can command peace on earth and in my soul.

At the moment I think that is the message that has to go to the people. And don’t say that it is impractical. That is wisdom. It is wise to turn the other person’s cheek.

And that is also possible in politics. Just think of Luther King. And think about Ghandi. So, it is indeed a way of life.

But at the moment, with all those wars, if as a Christian you are not for peace now, and you take the lesson of peace and non-violence out of the parables, then I don’t really feel like it.

I hope to find the peace of heart that I find so necessary for humanity.

[MvA] or make it known on ‘not-so-social-media’?

Nou bijvoorbeeld, om het bekend te maken op de televisie. Als ik het niet doe. Anderen spreken laatdunkend over het Evangelie van Thomas. Er is iemand geweest die zegt: ’ het is een perversie van het heilige geschrift’.

logion 65

Een gelijkenis een beeld uit het dagelijks leven, gezien met de scherpe blik van een onschuldig oog

Je kunt Dostovyetsky lezen als detectives, als psychologische roman of als verkondiging van de komst van een nieuw christendom.

Ik kies de historische context, om aan te tonen dat het Evangelie van Thomas, wel degelijk een van de kerk onafhankelijke traditie bevat.

Tevens vind ik het belangrijk om de tegenwoordige mens te zeggen dat hij voor de vrede moet zijn.

Mijn vrede vorst gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel.

Dat vind ik op het ogenblik de boodschap die naar de mensen moet uitgaan. En zeg nou niet dat dat onpraktisch is. Dat is wijsheid. Het is wijs om de andere mens de andere wang toe te keren.

En dat kan ook in de politiek. Denkt U maar aan Luther King.  En denkt U maar aan Ghandi. Dus, het is wel degelijk een levenswijze. 

Maar op het ogenblik, met al die oorlogen, als je nu als christen niet voor de vrede bent, en de les van de vrede en geweldloosheid uit de gelijkenissen haalt, dan zie ik er niet zo veel zin in.

Ik hoop zelf nog de vrede des harten te vinden die ik zo nodig vind voor de mensheid.

Annemiek: “How does the early interest in gnosis relate to your Quispelturigheid? (capriciousness)

‘Hoe verhoud zich de vroege interesse voor gnosis to Uw Quispelturigheid? (wispelturigheid)

I leave the qualification to you.

I am therefore not inclined to accept the majority.

I like to use my own experience and insight.

And at the age of 88 I am not sorry.

Because it has brought me fruit, for example the gospel of Thomas.

Ik laat de kwalificatie aan U over.

Ik ben dus niet geneigd om me bij de meerderheid neer te leggen.

Ik ga graag van mijn eigen ervaring en inzicht uit.

En op mijn 88ste jaar spijt mij dat niet.

Want het heeft mij wel vruchten opgebracht, bijvoorbeeld het evangelie van Thomas.

Annemiek: “You have encountered a lot of resistance?”

Let’s not talk about that.

 ‘U hebt veel weerstand ondervonden?’

Laten we het daar nou maar niet over hebben.

Annemiek: “You mean those people are dead, don’t you?”

‘Die mensen zijn toch dood bedoelt U?’

Yes, first of all, those people are dead. And in the second place, all that fuss about the gospel of Thomas has been for nothing. Because we can now prove, and that is what Jesus never called the Pharisees hypocrites. That is stated in the ecclesiastical (ecclesiastical (R)) gospels. And we can also prove that he never called himself the son of man, that is, the fearful world judge at the end of the worlds. I think that is a big profit for humanity.

 

The son of man, that is, God in the content of a man who pronounces the last judgment, and for which humanity has been like death, ..

 

Dies irae (Ecclesiastical Latin: [ˈdi.es ˈire]; “the Day of Wrath”) is a Latin sequence attributed to either Thomas or Celano or the Franciscans (1200 – c. 1265) or to Latino Malabranca Orsini

What fear will prevail when the judge comes, who will judge everything very strictly. There is no trace of this in the gospel of Thomas.

There Jesus speaks as the revelation of the mystery.

Ja, ten eerste zijn die mensen dood. En in de tweede plaats,  is al die heisa, die er geweest is over het evangelie van Thomas voor niets geweest. Want wij kunnen nu bewijzen en daar gaat het om, dat Jezus nooit de Farizeeën voor huichelaars heeft uitgemaakt. Dat staat wel in de kerkelijke (kerkerlijke(R)) evangeliën. En we kunnen ook bewijzen dat hij zich nooit de zoon des mensen, dat wil zeggen, de te vrezen wereldrechter aan het einde der werelden heeft genoemd. Dat vind ik een grote winst voor de mensheid.

De zoon des mensen, dat betekent, God in de gehalte van een mens, die het laatste oordeel uitspreekt, en waar de mensheid als de dood voor is geweest, ..

Dies irae (Ecclesiastical Latin: [ˈdi.es ˈire]; “the Day of Wrath”) is a Latin sequence attributed to either Thomas of Celano of the Franciscans (1200 – c. 1265) or to Latino Malabranca Orsini 

Wat een angst zal er heersen als de rechter komt, die alles heel streng zal berechten. Daar is in het evangelie van Thomas geen spoor van te bekennen.

Daar spreekt Jezus als de openbaring der verborgenheid.

open
giving birth
revelation

mystery
secure
hidden
-ness

true
to safeguard

open
baring
openbaring

verborgenheid
borgen
verborgen
-heid

waar
waarborgen

Annemiek: “And what is that?”

Something.

I express that deliberately in a modern way, because contemporary people have recognized that it is a great blow in the air

And he can no longer fully believe in the man with the beard.

But he knows that there is something that is the origin of everything and gives meaning to existence.

’En wat is dat?’

Iets.

Ik druk dat expres modern uit, omdat de hedendaagse mens heeft ingezien een geweldige slag in de lucht is

En hij kan ook niet helemaal meer geloven in de man met de baard.

Maar hij weet dat er iets is, dat oorsprong is van al en zin geeft aan het bestaan.

Annemiek: “And can a person find that in his own heart?”

He has to.

’En dat kan een mens in zijn eigen hart vinden?’

Dat moet ie wel.

Annemiek: “And did you find it in your heart?”

‘En heeft U het in Uw hart gevonden?’

When I was a teacher in Enschede, I experienced the worst things. First, there was a personal loss. Thanks to the occupier. Secondly, the English broke that city. And when I came to school, there were three empty places of students. Terrible

On the Lord’s day, those Englishmen came with their planes. And at the border they bumped into the anti-aircraft guns, there they were shot, and then you saw that plane fall like that. A gray line in the blue sky on the Lord’s day. Because when the sun was shining the planes came.

Then you saw those boys hanging on that parachute.

Or they fell dead.

Or they fell into the hands of the Germans and they finished them.

Then I had a very strong feeling. A crack runs through the universe. And then I opened up a feeling within myself, a source …

Yes

Who gives eternal life.

Yes, let’s just stick with it.

Well, we know that people are 90% consciously also unconscious. What riches are and can be found in that unconscious life, if you take your dreams seriously.

… and what is outside is me, his brain, also a self, a heart that is the center of the personality and from which the new life, that source is bubbling up, I am convinced of that. And every person can discover that in himself. If he doesn’t trust his brain, but his dreams, which keep him busy eight hours a day, if he takes them seriously. Jet is in the Bible.

Find God’s hidden association.

Urge to apply (the urge to assert [yourself])

Calling

Toen ik leraar was in Enschede, heb ik de verschrikkelijkste dingen meegemaakt. Ten eerste, was er een persoonlijk verlies.  Aan de bezetter te danken. In de tweede plaats gooiden de Engelsen die stad kapot. En als ik dan op school kwam dan waren er drie legen plaatsen van leerlingen.  Verschrikkelijk

Op de dag des Heren, dan kwamen die Engelsen met hun vliegtuigen.  En bij de grens stootten ze op het afweergeschut, daar werden ze aangeschoten, en dan zag je dat vliegtuig zo vallen. Een grijze streep in de blauwe lucht op de dag des Heren.  Want als de zon scheen dan kwamen de vliegtuigen.

Dan zag je die jongens aan die parachute hangen.

Ofwel ze vielen dood.

Ofwel ze vielen in de handen van de Duitsers en die maakten ze af.

Toen had ik heel sterk het gevoel. Er loopt een barst door het heelal. En toen heb ik in mijzelf een gevoel aangeboord, een bron …

ja

Die eeuwig leven geeft.

Ja, laat ik het daar maar bij houden.

Tja, wij weten dat de mens naar een bewust ook voor 90% een onbewust wezen is. Wat er aan rijkdom in dat onbewuste leven zit en te vinden is, als je je dromen serieus neemt.

…en wat er buiten zijn ik, zijn brein, ook nog een zelf, een hart is dat het centrum van de persoonlijkheid is en waaruit het nieuwe leven, die bron opborrelt, daar ben ik van overtuigd. En dat kan ook ieder mens in zichzelf ontdekken. Als hij niet op zijn brein vertrouwd, maar op zijn dromen, die hem acht uur per dag bezig houden, als hij die serieus neemt. Jet staat in de bijbel.

God’s verborgen omgang vinden .

Het hele geheim, het mysterie, wordt aan zijn vrienden. …

Stil gemoed opwaarts om op God te letten.

Hij die trouw is, zal mijn voet….

Geldingsdrang

Roeping

Every person has a calling

You also have to look ahead as you approach death.

I have never been afraid of death

Not even when I was under fire

Death no longer frightens me.

What remains is the finding. The gnostic experience.

LG2 Logion 2

I do believe that I have found peace.

I have been married to the same woman for 60 years.

Can you imagine the patience of this woman?

I was walking recently.

A woman got off her bicycle.

She said: “my husband and I read your book. My husband is blind and I read it to him. And I wanted to tell you that. “

That I can mean something at my age for other people and that they also show their affection. That makes me happy.

Imagine if someone is blind and finds comfort here in a book I brought from Egypt.

Hollanditis is the belief that a Dutchman cannot discover anything.

I came across a well-known scholar when I discovered codex Jung, who said, “I don’t have time!”

If this happens to the dry wood, what will happen to the good wood?

Ieder mens heeft roeping

Je moet ook als je de dood nadert vooruit zien.

Ik ben nooit bang voor de dood geweest

Ook niet toen ik onder vuur lag

Mij jaagt de dood geen angst meer aan.

Wat overblijft is de bevinding. De gnostische ervaring.

LG2 Logion 2

Ik geloof wel dat ik rust heb gevonden.

Ik ben 60 jaar getrouwd geweest met dezelfde vrouw.

Stelt U eens het geduld van deze vrouw eens voor?

Onlangs was ik aan het wandelen.

Een vrouw stapte van haar fiets.

Ze zei: ‘ mijn man en ik lezen Uw boek. Mijn man is blind en ik lees het aan hem voor. En dat wilde ik U toch even zeggen. ‘

Dat ik op mijn leeftijd nog iets betekenen kan voor andere mensen en dat die ook hun genegenheid tonen. Daar word ik wel gelukkig van hoor.

Moet je nou eens voorstellen, dat iemand blind is en die hier troost vindt in een boek dat ik uit Egypte heb meegebracht.

Hollanditis is het geloof dat een Nederlander niets kan ontdekken.

Ik kwam bij een bekend geleerde, toen ik codex Jung ontdekte, en die zei:’ ik heb geen tijd!’

Als dit met het dorre hout gebeurt, wat zal er dan met het goede hout gebeuren?

Bram Moerland – Interview

The Suspicion/Het Vermoeden – Bram Moerland

22,151 views

Dec 18, 2010

Love can only flourish in total openness to all that is. Only someone who makes peace with himself, stops fighting against himself, can achieve this openness. In practice, this means that one disarms oneself, takes off his armor, and is prepared to be touched, also through pain and sorrow. In the free space that this openness creates, love will present itself as a real human possibility. ” Bram Moerland is a Gnostic. In this episode of the Suspicion, he shows how modern the spiritual path of Gnosticism is to him. In Het Vermoeden, Annemiek Schrijver meets guests from various religious traditions and social backgrounds. Using their favorite ‘sacred text’ she talks to them about their inspiration and everyday spirituality. http: //www.hetvermoeden.tv/vermoedenU … http://www.brammoerland.com

Liefde kan alleen opbloeien in totale openheid voor al wat is. Alleen iemand die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf staakt, kan deze openheid bereiken. Dat betekent in de praktijk van het leven dat men zichzelf ontwapent, zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te worden, ook door pijn en verdriet. In de vrije ruimte die deze openheid schept zal liefde zichzelf aandienen als een reële menselijke mogelijkheid.’ Bram Moerland is gnosticus. Hij laat in deze aflevering van het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is. In Het Vermoeden ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities en maatschappelijke achtergronden. Aan de hand van hun favoriete ‘heilige tekst’ praat zij met hen over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit. http://www.hetvermoeden.tv/vermoedenU… http://www.brammoerland.com

I was born on the island of Tholen, in the village of Sint Annaland and my mother was a member of a reformed church, “the black stocking church.”

Not my father like that. My father was practically unbelieving. You have to go to church, you have to go to catechization, because that’s what your mother wants, but as far as I’m concerned, you don’t have to believe it. I am still very grateful to him for that. Because it gave me the freedom to listen to it freely. I heard it and I didn’t have to believe it. Delicious!

I thought, what are they talking about?
What would they have done?
I didn’t know that at all.
They did say they were bad and sinful, but what they had done exactly that was never mentioned.
I found that very strange.

Ik ben geboren op het Eiland Tholen, in het dorp Sint Annaland en mijn moeder was lid van een gereformeerde kerk, ‘de zwarte kousen kerk’. 

Mijn vader niet zo. Mijn vader was praktisch ongelovig. Je moet naar de kerk, je moet naar de catechisatie, want dat wil je moeder, maar wat mij betreft hoef je het niet te geloven. Daar ben ik hem nog steeds heel dankbaar voor.  Want het gaf mij de vrijheid om er vrij naar te luisteren. Ik heb het aangehoord en ik hoefde het niet te geloven.  Heerlijk!

Ik dacht, waar hebben ze het over?
Wat zouden ze gedaan hebben?
Dat wist ik helemaal niet.
Ze vertelden wel dat ze slecht en zondig waren,
maar wat ze nou precies gedaan hadden dat kwam nooit ter sprake.
Ik vond dat heel merkwaardig.
#Q [MvA] What did [I] find strange?

brands
Have you noticed any of that?
Are we going to notice this?
That cannot go unnoticed, can it?
notice
noteworthy
curious
worthy
Brand (notice capital l)

I soon realized that something strange was going on in the community where I grew up. Because then when we went to church on Sunday, that man started to say that we all had done something terrible out there in that church. He spoke of our sins, our wickedness, and everything else that no longer exists. He prayed for forgiveness. It was really really awful with us. At least, with those people who were sitting in the church there. I thought, what are they talking about? What would they have done? I didn’t know that at all. They did say they were bad and sinful, but what they had done exactly that was never mentioned. I found that very strange. The strange thing was, I now remember that in the retrospect, there was also something tasty in it. They were also bidding against each other. One was even more sinful than the other. And I didn’t understand it. Then I came up with the idea that some sort of misunderstanding had occurred. I was born in a place on earth where I really didn’t belong, because everyone had done something, but I had done nothing. That was actually always clear to me. They were bad, they said so themselves, they apparently had done something, but I had done nothing. So it wasn’t about me. Of course I belonged to my family and I was happy in that family, but what happened in that village, I had nothing to do with that.

#Q[MvA] Wat vond [ik] merkwaardig?

merken
Heb jij daar iets van gemerkt?
Gaan wij daar iets van merken?
Dat kan toch niet onopgemerkt blijven?
opmerken
opmerkenswaardig
merkwaardig
waardig
merk

Ik kreeg al gauw door dat er iets merkwaardigs aan de hand was in die gemeenschap waarin ik opgroeide.  Want als wij dan zondags naar de kerk gingen dan begon die man te vertellen dat wij daar allemaal daar in die kerk iets vreselijks hadden gedaan. Hij had het over onze zonden, onze slechtigheid en al wat niet meer zij. Hij bad om vergeving. Het was echt werkelijk vreselijk met ons gesteld. Althans, met als die mensen die daar in de kerk zaten. Ik dacht, waar hebben ze het over? Wat zouden ze gedaan hebben? Dat wist ik helemaal niet. Ze vertelden wel dat ze slecht en zondig waren, maar wat ze nou precies gedaan hadden dat kwam nooit ter sprake. Ik vond dat heel merkwaardig. Het gekke was, dat herinner ik me nu in die terugblik, er zat ook iets lekkers in. Ze zaten ook een beetje tegen elkaar op te bieden. De ene was nog zondiger dan de ander. En ik begreep er niets van. Toen kwam ik op het idee dat er een soort van misverstand had plaatsgevonden. Ik was op een plek op aarde geboren waar ik eigenlijk niet thuis hoorde, want iedereen had wat gedaan, maar ik had niets gedaan. Dat was in mij eigenlijk altijd wel duidelijk. Zij waren slecht, dat zeiden ze zelf, ze hadden dus kennelijk iets gedaan, maar ik had niets gedaan. Dus het ging niet over mij. Ik hoorde natuurlijk bij mijn gezin en ik was blij in dat gezin, maar wat er in dat dorp plaats vond, daar had ik niets mee te maken.

Annemiek: “I find it so strange. Because usually you hear that people who are raised in this way are fully convinced that they are bad to the bone. So you have felt like an outsider from an early age, or … ?”

?

I have sometimes called it a sweet loneliness.

Of course I belonged in a certain way. It was my family, it was my village. And that was not unpleasant.
Then something very dramatic happened in our family. My oldest sister had a child and he died. She had a second child and that child died within a year.
And then I heard a conversation between my mother and another woman from that church, and she was talking about God dealing with her, but she didn’t want to get to her knees.

So, the death of those children of my oldest sister, who also partly raised me, would have been caused by that God of those Christians. He would have exercised that as a punishment. And that was a very important point for me that I said: “I don’t want anything to do with this anymore. Here I break. Something is happening here that goes beyond my border. “So I consciously chose my sister.

Ik heb het wel eens een zoete eenzaamheid genoemd.

Ik hoorde er natuurlijk op een bepaalde manier bij. Het was mijn gezin, het was mijn dorp. En dat was niet onaangenaam.

Toen gebeurde er iets heel dramatisch in ons gezin. Mijn oudste zus kreeg een kind en dat stierf. Ze kreeg een tweede kind en ook dat kind stierf, binnen een jaar.

En toen hoorde ik een gesprek tussen mijn moeder en een andere vrouw van die kerk, en die had het over, dat God met haar bezig was, maar ze wilde niet op haar knieën.

Dus die dood van die kinderen van mijn oudste zus, die mij voor een deel ook opgevoed heeft, dat zou dus door die God van die christenen veroorzaakt zijn. Die zou dat als een straf hebben uitgeoefend.  En dat was voor mij een heel belangrijk punt dat ik zei: ‘Hier wil ik niets meer mee te maken hebben. Hier breek ik. Hier gebeurd iets dat over mijn grens heen gaat .’ Dus ik koos heel bewust voor mijn zus.

?

No more Christianity for me. That was very clear.

I then started studying philosophy in Leiden. I have sucked myself up like a sponge, with all sorts of possible knowledge that was apparently just available. Because I only knew all those biblical stories. And there a world of different perspectives and cultures opened up for me. Extremely interesting. I was very interested, a kind of hobby, in stories about the Arthur tradition, Parzival. Someone told me that the Parzival would be a secret representation of the teachings of the Cathars. So I went to investigate who the Cathars were. A group of Christians from the 12th and 13th centuries .. I started reading books about it. To my extraordinary surprise and surprise. it turned out that they had ideas, although they called themselves Christians, who did appeal to me. So I met a form of Christianity there that I felt comfortable with. Where I didn’t have that old defense.

To begin with, Catharism was not a belief. And that was very special. You didn’t have to say; “I believe this or that.”

In traditional Christian churches, there is such a thing as a creed. At a certain point you say: “I believe this!”

And you believe that exactly like all other people, and for the rest of your life. So you establish a truth for your life, which you share with other people.

The second big surprise was that the Cathars had historical ties with the very first teachings in Christianity.

Namely with a lost current that we now call the Gnostic. Where I didn’t have that old defense.

Geen christendom voor mij meer. Dat was heel duidelijk .

Ik ben toen filosofie gaan studeren in Leiden. Ik heb mij volgezogen als een spons, met allerlei mogelijke kennis die kennelijk zomaar beschikbaar was. Want ik kende alleen maar al die bijbelse verhalen. En daar ging een wereld voor mij open van andere gezichtspunten en andere culturen. Buitengewoon interessant. Ik was erg geïnteresseerd, een soort van hobby, in verhalen over de Arthur traditie, Parzival.  Iemand zei mij dat de Parzival een geheime weergave zou zijn van de leer van de Katharen.  Dus ging ik onderzoeken wie de Katharen waren.  Een groep christenen uit de 12e en 13e eeuw.. Ik ging er boeken over lezen. Tot mijn buitengewone verbazing en verrassing. bleken die er ideeën op na te houden, alhoewel ze zich christenen noemden, die mij wel degelijk aanspraken. Dus ik ontmoette daar een vorm van christendom waar ik mij wel bij voelde. Waar ik die oude afweer niet bij had. 

Om te beginnen was het Katharisme geen geloof. En dat was toch heel bijzonder. Je hoefde niet te zeggen; ‘ik geloof dit of dat.’

in de traditionele christelijke kerken, bestaat zoiets als een geloofsbelijdenis. Op een gegeven moment zeg je: ‘dit geloof ik!’

En dat geloof je dan precies als alle andere mensen, en voor de rest van je leven. Dus je legt een waarheid vast voor je leven., die je deelt met andere mensen.

De tweede grote verrassing was dat de Katharen historische banden hadden met de allereerste leren in het christendom.

Namelijk met een verloren gegane stroming die we tegenwoordig de gnostiek noemen.

Annemiek:

“Knowing, the inner knowing?”

Yes, the inner knowing. But your inner knowing is different from my inner knowing.

“Knowing, the inner knowing?”

Ja, het innerlijk weten. Maar, jouw innerlijk weten is anders dan mijn innerlijk weten.

Annemiek: “And that’s where you felt at home?”

En is dat waar jij je thuis voelt?

So not with a belief that is the same for all people. But that you can go in a way to know a certain kind of thing, which is traditionally called divine, is just a word. The point is that we all have our own and personal destiny. And that we must make the most of it. That we have to grow with our talents.

You must be as you are, and I must be as I am, and that is where our destiny lies.

That is a very different approach.

Dus niet bij een geloof dat voor alle mensen het zelfde is. Maar dat je een weg binnendoor kunt gaan naar een bepaald soort weten, wat in de traditie ook goddelijk wordt genoemd, dat is maar een woord.  Het gaat er om dat we allemaal een eigen en persoonlijke bestemming hebben. En dat wij daar mee moeten woekeren. Dat we met onze talenten moeten woekeren.

Jij moet zijn zoals jij bent, en ik moet zijn zoals ik ben, en daar zit onze bestemming in.

Dat is een hele andere benadering.

Annemiek: “…wat is de kern?”

 

?

All spiritual traditions, as a kind of foundation of that tradition, have an answer to suffering. Life hurts at times. Sometimes life is beautiful at the moment, but it can also hurt a lot. Think of my sister, that hurts.

All traditions, as a kind of foundation of such a tradition, provide an answer to suffering. Where is it from? Why is it there?

 • I noticed that there was a very specific kind of answer in Christianity.
 • In Hinduism you find that suffering comes from Karma in the past life.
 • In the Chinese tradition, suffering comes from a disturbance of the cosmic balance.
 • All kinds of traditions have an answer to why there is suffering. Suffering has a cause. And that cause actually always lies in the person himself. You have done something wrong, you have gone astray, … there is a cause and you are to blame for that. A whole range of explanations.

Now,
In the gospel
So those scribes come to Jesus and show him a blind young man and ask him: “Why is this young man blind? Is that because of his own sins? Or is that because of the sins of his parents? ”

Then Jesus says, “Neither because of his own sins, nor because of the sins of his parents.”

That is very unique.

The answer to suffering is not an explanation, so that you can do something with it. Actually indirectly an accusation.

So there is no answer.

 • In fact, Jesus does give an answer to how to deal with suffering, namely not the theory of suffering, but mercy. That is very unique. That is a very unique story within all those spiritual traditions around the world.
 • There is no cause for suffering.
 • There is no theory about suffering
 • Suffering requires mercy.

Then you read the story of the merciful samaritan in the New Testament. That tells the story that someone is creating along the way. And then a high priest comes along. He has studied theology, so he has his own thoughts on that, … God is concerned with those people, they are sinners, so they continue.
Then comes a samaritan. That is someone who was at the bottom of the social ladder. Has not studied theology, does not belong.

So has no explanation of the lead. But see what happens there. See that suffering and do something, help, act, mercy.

The answer to suffering, insofar as you as a person should seek an answer to this, is the courage to be present empty-handed in the suffering of a fellow human being, for example.

Without theory, without a story, without “death-doers” having the courage to be present at the suffering of fellow human beings.

Alle spirituele tradities hebben als een soort van fundament an die traditie een antwoord op het lijden.  Het leven doet zeer, bij tijd en wijle. Het leven is soms mooi op moment, maar kan ook heel erg pijn doen.  Denk aan mijn zus, dat doet pijn.

Alle tradities geven, als een soort van fundament van zo een traditie een antwoord op het lijden.  Waar komt het vandaan? Waarom is het er?

 • Ik merkte dat in het Christendom een heel eigen soort antwoord bestond.
 • In het Hindoeïsme vind je dat het lijden voortkomt uit Karma in het vorig leven.
 • In de Chinese traditie komt het lijden voort uit een verstoring van het kosmisch evenwicht.
 • Zo hebben allerlei tradities een antwoord op waarom is er lijden. Lijden heeft een oorzaak. En die oorzaak ligt eigenlijk altijd in de mens zelf.  Je hebt iets verkeerds gedaan, je bent van het rechte pas af gegaan, … er is een oorzaak en daar ben je zelf de schuld van.  Een heel scala van verklaringen.

Nu,
In het evangelie
Daar komen dus die schriftgeleerden bij Jezus en laten hem een blinde jonge man zien en vragen hem: ‘Waarom is deze jonge man blind? Is dat vanwege zijn eigen zonden? Of is dat vanwege de zonden van zijn ouders?’

Dan zegt Jezus: ‘Noch vanwege zijn eigen zonden, noch vanwege de zonden van zijn ouders.’

Dat is heel uniek.

Het antwoord op het lijden is niet een verklaring, zodat je daar iets mee kunt gaan doen. eigenlijk indirect een beschuldiging.

Er is dus geen antwoord.

 • Sterker nog, Jezus geeft wel een antwoord op hoe je met lijden om moet gaan, namelijk niet de theorie over het lijden, maar barmhartigheid. Dat is heel uniek. Dat is een heel uniek verhaal binnen al die spirituele tradities over de hele wereld.
 • Het lijden heeft geen oorzaak
 • Er is geen theorie over het lijden
 • Het lijden vraagt om barmhartigheid

Dan lees je het verhaal van de barmhartige samaritaan in het nieuwe testament.  Dat verteld het verhaal dat er langs de weg iemand ligt te creperen. En dan komt er een hoge priester langs. Die heeft theologie gestudeerd, dus die heeft daar zo zijn eigen gedachten over, … God is met die mensen bezig, dat zijn zondaars, dus die loopt door. Dan komt er een samaritaan. Dat is iemand die onder aan de sociale ladder stond. Heeft geen theologie gestudeerd, hoort nergens bij.

Dus heeft geen verklaring van het leiden. Maar ziet wat daar gebeurt. Ziet dat lijden en doet iets, helpt, handelt, barmhartigheid.

Het antwoord op het lijden, voorzover je daar als persoon een antwoord op zou moeten zoeken, is de moed om met lege handen aanwezig te zijn bij het lijden van een medemens bijvoorbeeld.

Zonder theorie, zonder verhaal, zonder ‘dooddoeners’ de moed te hebben aanwezig te zijn bij het lijden van de medemens.

Annemiek: “Can you do that?”

 

‘Kun jij dat?’

I think so. Yes

Jesus on the cross. Who would have paid for our sins. I have nothing with that.

I know that for many people that is an extremely important meaningful image, but someone who goes on the cross for my sins is not necessary. My sins are my sins. And if I have to pay for it, I do it myself. That good man doesn’t have to do that at all. And so, I have nothing with that. For me, that helmet means nothing. So that is not a meaningful picture for me.

When I travel through Europe and see a church tower, I actually always go into it. And what I often see is that there is a Maria statue somewhere in a corner and that there are candles. And often that is the real devotional place of a church. There is the pulpit where the explanations are given, stories are told, … fine…

But the real devotion is often found in the Maria statue.

I sometimes wonder why that is so. Why does Maria appeal to so many people? Regardless of whether it existed or not? That doesn’t matter to me. That statue of Mary that stands for something.

These are mainly the empty hands.

“Dare to be present empty-handed, in the suffering of your fellow man.”

Where the statue of Mary is important to me. Maria suffered. You can lead me, with your sorrow, to mother Maria. It stands there and receives you. He has no explanation, no theory. You are welcome, you are embraced, welcomed, invited to be present with your suffering as well. She won’t judge you for that.

Dat denk ik wel. Ja

Die Jezus aan het kruis. Die geboet zou hebben voor onze zonden. Daar heb ik niets mee.

Ik weet dat dat voor veel mensen een buitengewoon belangrijk betekenisvol beeld is, maar iemand die voor mijn zonden aan het kruis gaat, dat hoeft niet. Mijn zonden zijn mijn zonden. En als daar voor geboet moet worden, dan doe ik dat zelf. Dat hoeft die goeie man helemaal niet te doen. En dus, daar heb ik niets mee. Voor mij betekent dat helmet niets. Dus dat is voor mij geen betekenisvol beeld.

Als ik zo door Europa reis en een kerktoren zie, ga ik er eigenlijk altijd in. En wat ik dan heel vaak zie is ergens in een hoek een Maria beeld staat en dat daar kaarsjes bij zijn. En vaak is dat de echte devote plek van een kerk. Er is de preekstoel waar de verklaringen worden gegeven, verhalen worden verteld, …. prima…

Maar de echte devotie vind je vaak bij het Maria beeld.

Ik vraag me wel eens af waarom dat zo is. Waarom spreek Maria bij zo veel mensen zo aan? Los van de vraag of ze bestaan heeft of niet? Dat doet er voor mij niet toe. Dat beeld van Maria dat staat ergens voor.

Dat zijn dan vooral die legen handen.

‘Met lege handen aanwezig durven zijn, bij het lijden van je medemens.’

Waar het beeld van Maria voor mij van betekenis is. Maria heeft geleden. Je kunt me tje leiden, met je smart, bij moeder Maria terecht.  Die staat daar en ontvangt je. Die heeft geen verklaring, geen theorie., je bent welkom, je wordt omarmd, verwelkomd, uitgenodigd om ook met je lijden je ellende aanwezig te zijn.  Ze zal je daar niet om veroordelen.

Annemiek: ‘So you also allow suffering?’

‘Je laat dus het lijden ook toe?’

I think it goes even further. In the Gnostic tradition, there is certainly one of the main considerations that you can find a way to God within.

God is something you can experience here. You can also call it the source. Call it nature, cosmos … It’s just a word.

But what those words are about, you can make contact with that in yourself in a certain way.

You can also find that source of all being in yourself. You can be a true and authentic person yourself, and in truthfulness and in your authenticity, so if you coincide with yourself, then you are as it were connected to that source.

And you can only do that in openness.

You cannot do that on condition.

Then you must be willing to take reality as it is, as it presents itself, in its entirety., With all its sides, white and black, dark and clear, to be willing to let it be.

What Jesus says (about man is bad or not):

You can only be a merciful person if you do not belong.

Let us take the example of the struggle between the Palestinians and the Jews. Jews have an image of themselves. They belong to something. The image of the Jew is accompanied by the image of the Palestinian. The image of the Jew belongs to the image of the Palestinian.

They are together in a kind of magic circle. In a circle of violence. One bomb justifies the next. And that is justification for that other bomb, etc. That is a chain of violence. Violence has its own logic. Violence creates violence, hatred creates hatred. So those are the infinite chains of violence.

And Jesus says, “So you have to get out of that.”

So if he says, if you are hit on one cheek, then turn the other. You could say that one cheek is being Jewish (or Palestinian) and the other is being my human.

Jews and Palestinians are both human. And as a human being with people, the logic of violence disappears.

So if you want to be able to have mercy, you have to free yourself about the ideas that you are about who you are and what you belong to. It is precisely that freedom, the message that you can be a free person, that is access to mercy.

Ik denk dat het zelfs nog verder gaat. In de gnostiek traditie, daar is toch wel 1 van de hoofdoverwegingen dat je binnendoor een weg naar God kunt vinden.

God is hier iets wat je kunt ervaren. Je mag het ook de bron noemen.  Noem het natuur, kosmos…. Het is maar een woord.

Maar dat waar die woorden over gaan,  daar kun je op een bepaalde manier contact mee maken in jezelf.

Je kunt die bron van alle zijn ook in jezelf vinden. Je kunt zelf een waarachtig en authentiek mens zijn, en in waarachtigheid en in je authenticiteit, dus als je met jezelf samenvalt,  dan ben je als het ware aangesloten op die bron.

En dat kun je alleen in openheid. 

Dat kun je niet op voorwaarde.

Dan moet je bereid zijn de werkelijkheid te nemen zoals hij is, zoals hij zich aandient, in zijn totaliteit., met alle kanten, wit en zwart, donker en helder, om bereid te zijn dat te laten zijn.

Wat Jezus zegt (over is de mens slecht of niet):

Je kunt alleen een barmhartig mens zijn, als je nergens bij hoort.

Laten we het voorbeeld nemen van de strijd tussen de Palestijnen en de Joden.Joden hebben een beeld van zichzelf. Ze horen ergens bij. Bij het beeld van de Jood, hoort het beeld van de Palestijn. Bij het beeld van de Palestijn hoort het beeld van de Jood.

Ze zitten samen in een soort van magische cirkel. In een cirkel van geweld. De ene bom rechtvaardigt de volgende. En die is weer rechtvaardiging voor die andere bom, enz. Dat is een keten van geweld. Geweld heeft zijn eigen logica. Geweld creëert geweld, haat schept haat. Dus dat zijn die oneindige ketenen van geweld.

En Jezus zegt: ‘Daar moet je dus uit stappen.’

Als hij dus zegt, als je op de ene wang geslagen wordt, keer dan ook de andere toe. Zou je kunnen zeggen, de ene wang is mijn Joods zijn (of Palestijn) en de andere wang is mijn mens zijn.

Joden en Palestijnen zijn beide mens. En als mens met de mensen verdwijnt die logica van het geweld.

Dus wil je tot barmhartigheid in staat zijn, moet je je eigenlijk vrij maken over de ideeën die je over wie je bent en waar je bij hoort.  Juist die vrijheid,  de boodschap dat je een vrij mens kan zijn, is de toegang tot barmhartigheid.

Annemiek: “In fact you say you can always renew yourself?”

‘In feite zeg je dat je jezelf steeds kan vernieuwen?’

Exactly! Then you do not have to worry about the day of tomorrow with which you will dress.

In the Gnostic tradition they all use symbolic words such as, child, blind and dead … but also “robe”.

The word rug symbolizes meaning. The meaning of today is the spiritual prison of tomorrow.

If you are willing to be touched by what is taking place around you. Then in the moment in the here and now, you can let the answer be born.

And if that matches something, not with the idea in the world, but with something in yourself. That is the creation of that day. Then that is what you put on that day.

In the evening you have to take off your clothes, and the next morning you will have different clothes on.

It our father ….

Jesus spoke Aramaic

I am not concerned about who is right. What matters is what the text does to me.

The Aramaic Our father starts with an exceptionally beautiful sentence … I think.

Source of being that I meet in what moves me.

So your compassion, in what takes place around you, meets with something that is bigger than yourself. Something that can bind us, something that goes beyond personality.

That gives a whole new entry to the reading of old religious texts. Maybe we should read old texts differently.

Take the creation story.

If you read those old texts, people sometimes get an AH erlebnis.

So from … But I had known that for a long time, oh of course it is like that. But that’s right, I know that. So it fits in with a spiritual sensitivity present in people.

And I think that’s the way it is meant to be.

And if it wasn’t meant to be, then I’d like it to be.

Precies! Dan maak je je ook geen zorgen over de dag  van morgen waarmee je je zult kleden.

In de gnostische traditie gebruiken ze allemaal symboolwoorden zoals, kind, blind en dood … maar ook ‘kleed’.

Het woord kleed staat symbool voor zingeving. De zingeving van vandaag is de spirituele gevangenis van morgen.

Als je bereid bent geraakt te worden, door wat er zich om je heen plaats vind. Dan kun je in het moment in het hier en nu, het antwoord geboren laten worden.

En als dat iets overeenkomt, niet met de idee in de wereld, maar met iets in je zelf. Da nis dat de schepping van die dag. Dan is dat waarmee je je die dag bekleed.

’s avonds moet je je kleren weer uit doen, en de volgende ochtend heb je weer andere kleren aan.

Het onze vader….

Jezus sprak Aramees

Het gaat er mij niet om wie er gelijk heeft. Het gaat er om, wat zoiets die tekst mij doet.

Het Aramese Onze vader begint met een buitengewoon mooie zin… vind ik.

Bron van zijn die ik ontmoet in wat me ontroert.

Dus je bewogenheid, in wat er plaats vindt om je heen, vindt een ontmoeting plaats met iets dat groter is dan jezelf.  Iets wat ons binden kan, iets wat boven de persoonlijkheid uit stijgt.

Dat geeft een hele nieuwe ingang naar het leze van oude religieuze teksten. Misschien moeten we oude teksten anders lezen.

Neem nou eens het scheppingsverhaal.

Als je die oude teksten leest, krijgt men wel eens een AH erlebnis.

Zo van… Maar dat wist ik al lang, oh natuurlijk zit het zo. Maar, dat klopt, dat weet ik. Dus het sluit aan bij een in de mensen aanwezige spirituele gevoeligheid.

En ik denk dat het zo bedoeld is.

En als het niet zo bedoeld was, dan zou ik graag willen dat het zo is.

Annemiek: “What are you actually doing here on this globe.”

‘Wat doe jij eigenlijk hier op deze aardbol.’

I would not know, but I notice that I am here. And I’m not alone.

There is no user manual …

Many people think that it is a manual …

I do not know

Maybe that’s not a bad thing at all.

So if there is no given sentence in advance, then I am invited as a person, because I do want to live a meaningful life, I think we all have that, a need to live a meaningful life, man invited to give meaning to my life in that emptiness itself.

I am not alone and at some point I have written down my experiences and ideas, and that seems to affect other people. To my great surprise, a circle closes with that.

On the island of Tholen, I didn’t belong there, I said. I got out of it, and I went my own way. And damn say, suddenly I am completely occupied with Christianity. That is a very strange course of events.

But in a very different way. And what is now the astonishing thing, looking back at my own biography, that the reason that I got out of it, that death of my sister’s children. That compassion therefore. and my choice therein, from there I want nothing to do with it, that suddenly it is meaningful. become in my later life. To deal with that in a certain way, and not just to express that as my point of view, but to discover that I think that the historical Jesus intended precisely that. Mercy and not theology.

Ik zou het niet weten, maar ik stel vast dat ik er ben. En ik ben niet alleen.

Er is geen gebruiksaanwijzing…

Veel mensen denken dat het wel een gebruiksaanwijzing is…

Ik weet het niet

Misschien is dat wel helemaal niet erg.

Als er dus geen gegeven zin van te voren aanwezig is, dan word ik als mens uitgenodigd, omdat ik wel graag een zinvol leven wil leiden, ik denk dat wij dat allemaal hebben,  een behoefte om een zinvol leven te leiden, word ik juist als mens uitgenodigd om in die leegte zelf zin aan mijn leven te geven.

Ik ben niet alleen en ik heb op een gegeven moment mijn ervaringen en ideeën opgeschreven, en dat blijkt andere mensen te raken. Tot mijn grote verbazing sluit zich daarmee een cirkel.

Op het eiland Tholen, daar hoorde ik er niet bij, zei ik al. Daar ben ik als het ware uit gestapt, en ik ben een eigen weg gegaan. En verdomd zeg, ineens ban ik weer helemaal bezig met het Christendom. Dat is toch een hele rare gang van zaken.

Maar wel op een hele andere manier. En wat nu het verbijsterende is, terugkijkende op mijn eigen biografie, dat de reden dat ik er uitgestapt ven, die dood van de kinderen van mijn zus. Die bewogenheid daarom. en mijn keuze daarin, van daar wil ik niets mee te maken hebben, dat dat ineens  betekenisvol is. geworden in mijn latere leven. Om daar op een bepaalde manier mee om te gaan, en dat niet als mijn standpunt alleen maar uit te dragen,  maar om te ontdekken, dat ik denk dat de historische Jezus precies dat bedoeld heeft. Barmhartigheid en geen theologie.

Annemiek: “So you carry those dead children with you?”

‘Dus jij draagt die gestorven kinderen met je mee?’

They have played an extremely important role in my life, because they have placed me before that choice. The one I join, I don’t join. No I don’t participate.

And in a hidden, unplanned way, I suddenly participate.
(In a way it is meant for.)

I realize that for many people, death is a fearful black hole.
To my great regret, I have to admit that the Christianity that I have come to know has contributed to a great extent to stir up that fear of death.
I don’t have that fear of death, I don’t know it.

I have been on earth for a while, but who is actually on earth?
I don’t see myself as Bram Moerland in the first place, but as part of life. When we die, a form is gone.

Life has chosen a form for a certain time, such as a flower ,. I was a flower like that too. And I have flowered, may I hope, and I have been the flower that I intended to be.

As a rose you can try to be a tulip and as a tulip to be a rose.

That form disappears, but life goes on.

Zij hebben een buitengewoon belangrijke rol gespeeld in mijn leven., omdat zij mij voor die keuze hebben geplaatst. Die ik mee, doe ik niet mee. Nee ik doe niet mee.

En op een verborgen, niet geplande manier, doe ik ineens wel mee.

(Op een manier waarop het voor bedoeld is.)

Ik besef me dat voor heel veel mensen de dood een angstig zwart gat is.

Ik moet tot mijn grote spijt bekennen, dat het Christendom dat ik heb leren kennen, er voor een groot deel aan heeft bijgedragen om die angst voor de dood aan te wakkeren.

Die angst voor de dood heb ik niet, ken ik niet.

Ik ben een tijdje op aarde, maar wie is er nu eigenlijk op aarde?

Ik zie mezelf niet als in de eerste plaats Bram Moerland, maar als onderdeel van het leven. Als we dood gaan is er een vorm verdwenen.   

Het leven heeft zich een vorm gekozen een bepaalde tijd, zoals een bloem,. Zo was ik ook een bloem. En ik heb gebloeid, mag ik hopen, en ik ben de bloem geweest die ik bedoeld had te zijn,

Je kunt als roos proberen een tulp te wezen en als tulp een roos te wezen.

Die vorm verdwijnt, maar het leven gaat verder.

Annemiek: “Suppose you were to die, what would come to your grave now?”

‘Stel je zou sterven, wat zal er dan nu op je graf komen?’

The kingdom is spread over the earth.
but the humans don’t see it.
Het koninkrijk is uitgespreid over de aarde.
maar de mesen zien het niet.

LG2 Second promise: You will be like a King

Jesus said:
Let he who searches continue searching
until he finds
and when he finds
he will be shocked
and being shocked
he will wonder
and he shall be king over the All.
And as king he will regain his peace.

LG3 The Kingdom is in your Heart

Jesus said:
If your prophets say:
Behold, the kingdom is in heaven.
then birds will lead you.
When they say: It is in the sea,
then fishing will lead you.
But the kingdom is in your heart
and in your eye.
If you know yourself,
then you will also be known,
and you will realize
that you too are a child of the living father.
But don’t you know yourself?
then you are in poverty.
Then you are poverty yourself.

LGZes Be true to yourself: (“Don’t do what you hate”)

His students questioned him and said to him:
Do you want us to fast?
Shall we pray?
Do we give alms?
Which foods should we refrain from?
Jesus said:
Don’t tell lies,
Don’t do what you hate
because in the light of heaven everything is visible.
What you hide will be discovered
and what you cover
appears.

LG8 Love leaves no room for fear; perfect love excludes fear

And he said:
Man is like a wise fisherman
who threw his net into the sea,
and it retrieved from the sea, full of small fish from the depth.
In the midst of them
the wise fisherman thought a large, beautiful fish.
He threw all the small fish back into the sea
and chose the big fish without hesitation.
He who has ears to hear, let him hear!

LG9 Words like(/as) seed of recognition

Jesus said:
Behold, the sower went out,
took a handful of seeds and scattered them around.
Some fell on the road;
the birds came and collected them.
Others fell on a rock
and did not take root in the earth
and no spikes rose.
And others fell between thorns;
they choked the seeds
and the worms ate them.
And others fell in fertile soil,
they rose up, bearing good fruit.
The harvest was sixty per size
and one hundred and twenty per size.

LG11 The Source is also looking for your

Jesus said:
This heaven will pass,
and he that is above shall pass away.
and those who are dead do not live,
and those who live will not die.
When you ate what is dead,
you brought it to life.
If you will stand in the light,
what are you doing then?
When you were one
you made the two.
But, on the other hand, if you are two,
what do we do then

LG12 Heaven and earth are made for you – Source within

The disciples said to Jesus:
We know you will leave us sometime.
Who will stand above us?
Jesus said to them:
Wherever you are,
go to James the Righteous
heaven and earth were made for his sake

LG13 Mastery is aside from dogmas and doctrine

Jesus said to his disciples:
Compare me to someone
and tell me who i look like.
Simon Peter said to him:
You look like a just angel.
Matthew said to him:
You look like a wise philosopher.
Thomas said to him:
Master, my mouth does not allow me
to say who you look like.
Jesus said:
I am not your master.
Because you have been drinking,
did you get drunk from the spring
I showed you.
And he took him aside
and withdrew with him, and spoke three words to him.
When Thomas returned to his companions,
they asked him:
What did Jesus say to you?
Thomas said to them:
If I tell you one of the words he told me,
you will pick up stones
and throw at me:
a fire will come from the stones
and you burn.

LG14 Be open to the person behind the words

Jesus said to them:
If you fast, you make yourself sinful,
and when you pray, you call judgment upon you,
and if you give alms, you harm your spirits.
If you go to some country and travel there
through those regions, and you will be received somewhere,
then eat what they will put before you,
and take care of the sick among them.
Because what enters your mouth won’t make you unclean,
but what leaves your mouth – that will make you unclean.

LG16 The dream of unity that destroys itself

Jesus said:
People may think I came
to bring peace to the world.
They do not know that I have come
to sow divisions in the world:
fire, sword and war.
Because there will be five in a house,
three will be against two, and two against three.
The father against the son, the son against the father.
And they will stand like loners.

LG18 Characters [SIGNS] of the indescribable

The students asked Jesus:
Tell us, the end, what will it be like?
Jesus said:
Have you already discovered the beginning,
so that you now also want to know the end?
Now where the beginning is
there will also be the end.
Fortunately he who is standing in the beginning
He will know the end
and do not taste death.

LG19 The creative power in humans

Jesus said:
Blessed was he who was before he was there.
If you become my students and
listen to my words,
the stones will serve you.
Because there are five trees for you in paradise
that remain unchanged, summer and winter,
and whose leaves do not fall off.
Whoever gets to know them will not taste like death.

The original Jesus prayer in the translation of
Bram Moerland

Het oorspronkelijke Jezus-gebed in de hertaling van
Bram Moerland

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

The original Jesus prayer in the translation of
Bram Moerland

Source of Being, which I meet in what moves me,
I give you a name so that I can give you a place in my life.
Bundle your light in me – make it useful.

Establish your empire of unity now,
your only desire then acts together with ours.
Feed us daily with bread and with insight.
Loosen the strings of mistakes that bind us to the past,
so that we can also forgive others their mistakes.
Don’t let superficial things mislead us.

From you is born:
the idle will,
the living force to act,
and the song that beautifies everything,
and renews itself from century to century.

[from dutch from italian from japanese from chinese from russian from french from spanish from german from english from dutch]

The sources I found were the impulse to help me move forward
I’ll give you your name.
Collect your light on me to make it useful.

So build a UK,
So his only hope was to work with us.
Give bread and ideas every day
Determine the consequences of mistakes that have bound us in the past.
To allow the mistakes of others.
Don’t be fooled by superficial things.

You were born:
The will is positive
Vitality of the action
And decorate everything
It has been constantly updated for a century.

Quelle des Seins, die ich in dem treffe, was mich bewegt,
Ich gebe dir einen Namen, damit ich dir einen Platz in meinem Leben geben kann.
Bündel dein Licht in mir – mach es nützlich.

Errichte jetzt dein Reich der Einheit,
Ihr einziger Wunsch wirkt dann zusammen mit unserem.
Füttere uns täglich mit Brot und Einsicht.
Löse die Fehlerfolgen, die uns an die Vergangenheit binden.
damit wir auch anderen ihre Fehler verzeihen können.
Lass dich nicht von oberflächlichen Dingen irreführen.

Sie sind geboren aus:
der allaktive Wille,
die lebendige Kraft zu handeln,
und das Lied, das alles verschönert,
und erneuert sich von Jahrhundert zu Jahrhundert.

Fuente del Ser, que encuentro en lo que me mueve,
Te doy un nombre para que pueda darte un lugar en mi vida.
Agrupa tu luz en mí, hazla útil.

Establece tu reino de unidad ahora,
entonces tu único deseo actúa junto con el nuestro.
Aliméntanos diariamente con pan y perspicacia.
Desate las cadenas de errores que nos atan al pasado,
para que también podamos perdonar a otros sus errores.
No dejes que las cosas superficiales nos engañen.

Usted nace de:
la voluntad todo activa,
el poder viviente para actuar,
y la canción que embellece todo
y se renueva de siglo en siglo.

from german from english from dutch

Fuente del ser que encuentro en lo que me mueve
Te doy un nombre para que pueda darte un lugar en mi vida.
Agrupa tu luz en mí, hazla útil.

Ahora construye tu reino de unidad,
Su único deseo entonces trabaja junto con el nuestro.
Aliméntanos pan y perspicacia a diario
Resolver las consecuencias de los errores que nos atan al pasado.
para que podamos perdonar a otros por sus errores.
No te dejes engañar por cosas superficiales.

Naciste de:
la voluntad todo activa,
la fuerza viviente para actuar
y la canción que embellece todo
y se renueva de siglo en siglo.

Source d’être, que je rencontre dans ce qui m’émeut,
Je vous donne un nom pour que je puisse vous donner une place dans ma vie.
Rassemblez votre lumière en moi – rendez-la utile.

Établissez votre royaume d’unité maintenant,
votre seul désir agit alors avec le nôtre.
Nourrissez-nous quotidiennement de pain et de perspicacité.
Déliez les chaînes d’erreurs qui nous lient au passé,
afin que nous puissions aussi pardonner aux autres leurs erreurs.
Ne laissez pas les choses superficielles nous induire en erreur.

Vous êtes né de:
la volonté toute active,
le pouvoir vivant d’agir,
et la chanson qui embellit tout,
et se renouvelle de siècle en siècle.

from spanish from german from english from dutch

Source d’être que je trouve dans ce qui m’émeut
Je vous donne un nom pour que je puisse vous donner une place dans ma vie.
Regroupez votre lumière en moi, rendez-la utile.

Maintenant, construisez votre royaume d’unité,
Son seul souhait travaille alors avec le nôtre.
Nourrissez-nous du pain et des idées quotidiennement
Résolvez les conséquences des erreurs qui nous lient au passé.
afin que nous puissions pardonner aux autres pour leurs erreurs.
Ne vous laissez pas berner par des choses superficielles.

Vous êtes né de:
la volonté est toute active,
la force vivante pour agir
Et la chanson qui embellit tout
et il se renouvelle de siècle en siècle.

Источник Бытия, с которым я встречаюсь в том, что движет мной,
Я даю вам имя, чтобы я мог дать вам место в моей жизни.
Свяжи свой свет во мне – сделай это полезным.

Создайте свое царство единства сейчас,
тогда ваше единственное желание действует вместе с нашим.
Корми нас ежедневно хлебом и проницательностью.
Развяжи вереницы ошибок, которые связывают нас с прошлым,
так что мы можем также простить другим их ошибки.
Не позволяйте поверхностным вещам вводить нас в заблуждение.

Вы рождены от:
все-активная воля,
живая сила действовать,
и песня, которая украшает все,
и обновляется из века в век.

from french from spanish from german from english from dutch

Источник того, что я нахожу в том, что движет мной
Я даю вам имя, чтобы я мог дать вам место в моей жизни.
Собери свой свет во мне, сделай его полезным.

Теперь постройте свое королевство единства,
Его единственное желание тогда работает с нашим.
Накорми нас хлебом и идеями каждый день
Решите последствия ошибок, которые связывают нас с прошлым.
чтобы мы могли прощать других за их ошибки.
Не обманывайтесь поверхностными вещами.

Вы родились от:
воля все активна,
живая сила действовать
И песня, которая украшает все
и он обновляется из века в век.

我的存在使我感动,
我给你起一个名字,以便我可以在你的生活中占有一席之地。
把你的光捆绑在我身上-使它有用。

现在就建立统一的境界,
您唯一的愿望便会与我们共同行动。
每天用面包和洞察力喂我们。
解开将我们束缚于过去的一连串错误,
这样我们也可以原谅别人的错误。
不要让肤浅的事情误导我们。

您出生于:
全心全意的意志
行动的生命力,
和点缀一切的歌曲
并不断更新自己。

from russian from french from spanish from german from english from dutch

我发现的源泉是驱使我前进的动力
我给你起一个名字,以便我可以在你的生活中占有一席之地。
将你的光聚集在我身上,使其变得有用。

现在建立你的统一王国,
然后他唯一的愿望与我们一起工作。
每天为我们提供面包和想法
确定将我们束缚于过去的错误的后果。
这样我们就可以原谅别人的错误。
不要被肤浅的东西所欺骗。

您出生于:
意志是积极的
行动的生命力
和装饰一切的歌
它正在一个世纪以来不断更新。

私が見つけたソースは私を前進させる原動力でした
私はあなたにあなたの名前を付けます。
それを役に立つように私にあなたの光を集めてください。

次に、統一された王国を構築し、
それから彼の唯一の望みは私たちと一緒に働くことでした。
パンとアイデアを毎日提供してください
過去に私たちを縛った間違いの結果を決定します。
他人の過ちを許せるように。
表面的なものにだまされてはいけません。

あなたは生まれました:
意志は肯定的です
アクションの活力
そして、すべてを飾ります
それは常に一世紀の間更新されています。

from chinese from russian from french from spanish from german from english from dutch

私が見つけたソースは私を前進させる原動力でした
私はあなたにあなたの名前を付けます。
それを役に立つように私にあなたの光を集めてください。

次に、統一された王国を構築し、
それから彼の唯一の望みは私たちと一緒に働くことでした。
パンとアイデアを毎日提供してください
過去に私たちを縛った間違いの結果を決定します。
他人の過ちを許せるように。
表面的なものにだまされてはいけません。

あなたは生まれました:
意志は肯定的です
アクションの活力
そして、すべてを飾ります
それは常に一世紀の間更新されています。

Fonte di Essere, che incontro in ciò che mi commuove,
Ti do un nome per poterti dare un posto nella mia vita.
Accumula la tua luce in me – rendila utile.

Stabilisci il tuo regno di unità ora,
il tuo unico desiderio quindi agisce insieme al nostro.
Dacci da mangiare ogni giorno con pane e perspicacia.
Slega le serie di errori che ci legano al passato,
in modo che possiamo anche perdonare agli altri i loro errori.
Non lasciare che le cose superficiali ci ingannino.

Sei nato da:
la volontà tutta attiva,
il potere vivente di agire,
e la canzone che impreziosisce tutto,
e si rinnova di secolo in secolo.

from japanese from chinese from russian from french from spanish from german from english from dutch

Le fonti che ho trovato sono state l’impulso per spingermi avanti
Ti darò il tuo nome.
Raccogli la tua luce su di me per renderlo utile.

Quindi costruisci un regno unificato,
Quindi la sua unica speranza era di lavorare con noi.
Fornire pane e idee ogni giorno
Determina le conseguenze di errori che ci hanno legato in passato.
Per consentire gli errori degli altri.
Non lasciarti ingannare da cose superficiali.

Tu sei nato:
La volontà è positiva
Vitalità dell’azione
E decora tutto
È stato costantemente aggiornato per un secolo.

from italian from japanese from chinese from russian from french from spanish from german from english from dutch

De bronnen die ik vond, waren de impuls om me vooruit te helpen
Ik zal je je naam geven.
Verzamel je licht op mij om het nuttig te maken.

Dus bouw een verenigd koninkrijk,
Dus zijn enige hoop was om met ons samen te werken.
Geef elke dag brood en ideeën
Bepaal de gevolgen van fouten die ons in het verleden hebben gebonden.
Om de fouten van anderen toe te staan.
Laat u niet misleiden door oppervlakkige dingen.

Je bent geboren:
De wil is positief
Vitaliteit van de actie
En versier alles
Het is een eeuw lang constant bijgewerkt.

The re-translation of the Jesus prayer that you find here is closer to the prayer originally spoken by Jesus in Aramaic than the “Our Father” as it has been handed down in the ecclesiastical tradition.
God, as the source of all being, is not here in heaven, as in the ecclesiastical “Our Father” but in the heart of man, the hallmark of Gnostic Christianity from the first centuries. This Jesus prayer especially emphasizes the original unity between God and man, and it wants to confirm or restore that unity where it has been disturbed.

When we are touched in our hearts by what surrounds us in the here and now, nature, the cosmos and our fellow human beings, it is an intimate encounter with the ubiquitous divine.
The encounter with the divine in the here and now is also in agreement with God as “the Present” in the Old Testament.
The opening sentence in the Latin version ‘Our father who is in the heavens’ does not fit in the Jewish world of imagination at the time, but was later created under the influence of the Greek dualistic philosophy, which made God transcendent, ‘completely different’, far superior to the earthly reality. It is unlikely that Jesus knew that, let alone shared it.

De hertaling die u hier vindt van het Jezus-gebed staat dichter bij het oorspronkelijk door Jezus in het Aramees uitgesproken gebed dan het ‘Onze Vader’, zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie.
God, als bron van alle zijn, is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijk ‘Onze Vader’ maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek van de gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Dit Jezus-gebed benadrukt vooral de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt.

Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige goddelijke.
De ontmoeting met het goddelijke in het hier en nu, is ook in overeenstemming met God als ‘de Aanwezige’ in het Oude Testament.
De openingszin in de Latijnse versie ‘Onze vader die in de hemelen zijt’ past niet in de toenmalige joodse voorstellingswereld, maar is later ontstaan onder invloed van de Griekse dualistische filosofie, die God transcendent, ‘gans anders’ gemaakt heeft, ver verheven boven de aardse werkelijkheid. Het is niet waarschijnlijk dat Jezus die opvatting kende, laat staan deelde.

Voor de Nederlandstalige lezer…

Het Thomas
Evangelie

Koop en lees het boek van Bram Moerland.
Liefst bij een boekhandel en niet online.
Bijna het gehele boek en toelichting van Bram staan op de website 
Voor meer achtergrond raad ik het boek aan van Gilles Quispel: ‘Het Evangelie van Thomas’.

Hieronder staan de links naar twee interviews van Annemiek Schrijver van respectievelijk Gilles Quispel en Bram Moerland.

Het oorspronkelijke Jezus-gebed in de hertaling van
Bram Moerland

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.

Lees verder …

Theologian Gilles Quispel – Interview

Gilles Quispel in Het Vermoeden met Annemiek Schrijver

15,900 views

Jun 17, 2014

Introduction

After the war he became a professor at the University of Utrecht, Leuven and Harvard.

Publications about the Gospel of Thomas form the third thread in his work. #thread

Quispel foresees a positive revaluation of religion. Because humans are incurably religious.

His holy text: the story of the unjust tenants from the gospel of Thomas. #religion

What is the Thomas Gospel?

From Coptic translated and explained.

Belonging to a heretical direction of Christianity, the gnosis.

1 writing

13 codices

With 52 writings

Contains only words from Jezus

No cross

No birth

No shepherds in the field

No cross, no death, no resurrection

Only words from Jesus

Annemiek: “Secret words?”

Esoteric! – They cannot be understood unless you have an inner connection and see the truth of it.

Logos 2

‘Gnostic’ is not a bad word!

The gospel is not Gnostic!

W(h)at is Gnosis?

Gnostics is a view that man is inwardly related to God and can therefore rise above the personal God to depth and silence. But this is just Jewish Judaic Christianity, proclaimed in Judea, the church of Jerusalem. For Paul

That is healing from The Gospel of Thomas. There is the tradition of the church of Jerusalem and how the Jewish Christians in Alexandria take the words of Jesus before Paul and his view of the Cross as the heart of the Gospel. That is the importance, according to me and many other investigators, that for the first time in 2000 years a tradition has been found of becoming Jesus, who are partly not in the gospels, if they are in the gospels they are never literally equal what is in the ecclesiastical gospel. But also that it contains words from Jesus that can be very real and that shed a new light on the historical Jesus.

Gnostiek is een opvatting dat de mens innerlijk verwant is met God en daardoor kan opstijgen boven de persoonlijk God uit naar diepte en stilte. Maar dit is doodgewoon Joods Judaeische Christendom, Dat in Judea is verkondigd, de gemeente van Jeruzalem.  Voor Paulus

Dat is heling van Het Evangelie van Thomas. Daar spreekt de overlevering van de gemeente van Jeruzalem en ook hoe de joodse christenen in Alexandria de woorden van Jezus opvatten, voordat van Paulus en zijn opvatting over het Kruis als het hart van het Evangelie sprake is. Dat is het belang, volgens mij en vele andere onderzoekers, dat nu voor het eerst in 2000 jaar een traditie is gevonden van worden van Jezus, die ten dele niet ind e evangeliën staan, als ze wel in de evangeliën staan zijn ze nooit woordelijk gelijk aan wat in de kerkelijke evangelie staat. Maar dat bovendien nog woorden van Jezus in staan die zeer wel echt kunnen zijn en die een nieuw licht werpen op de historische Jezus.

Annemiek: What is that new light?

Wat is dat nieuwe licht?

A teacher of wisdom

According to the Gospel of Thomas, Jesus was primarily a teacher of wisdom. That is also true if you read well in the ecclesiastical gospel.

But here it is in particular that Jesus proclaims Divine redeeming wisdom.

Divine Redeeming Wisdom

Een leraar van wijsheid

Volgens het Evangelie van Thomas, Jezus in de eerste plaats een leraar van wijsheid was. Dat staat ook wel, als je goed leest in de kerkelijke evangelie.

Maar hier is het in het bijzonder dat Jezus Goddelijke verlossende wijsheid verkondigd.

Goddelijke Verlossende Wijsheid

Annemiek: ‘What is [that] divine wisdom?’

‘Wat is die goddelijke wijsheid?’

That man must turn himself after all and there he can find God.

How can it be explained that a boy from the kinderdijk, that he first discovers a gnostic codex, the so-called codex Jung, and then also publishes the Coptic gospel of Thomas. of which 100,000 copies have been sold in the Coptic count. It’s not that people didn’t realize it was important. Only certain people would not admit that. Because in the last 50 years the churches have focused on dogmatics that rejected every inner experience, every finding, every gnosis (acquaintances of the heart) to the muck heap.

The gnostic wave that is now there is a reaction to that, because people no longer want to be told by the Chancellor what to believe, but they want to experience it for themselves. I can see the sole measure as a privilege.

Also something that imposes obligations

Dat de mens moet inkeren tot zichzelf en daar kan hij God vinden.

Hoe is het nou te verklaren dat een jongetje van de kinderdijk, dat die eerst een gnostische codex ontdekt, de zogenaamde codex Jung, en dan ook nog het koptische evangelie van Thomas gaat uitgeven. waarvan er in de koptische telt 100.000 exemplaren van verkocht zijn. Het is niet zo dat mensen niet hebben doorgehad dat het belangrijk was.  Alleen bepaalde mensen wilde dat niet toegeven. Omdat in de laatste 50 jaar de kerken zich hebben gericht op een dogmatiek die iedere innerlijke ervaring, iedere bevinding, iedere gnosis (kennissen des harte) naar de mesthoop verwierp.

De gnostische golf die er nu is, is daar een reactie op, want de mensen willen niet meer van de Kansel verteld worden wat ze moeten geloven, maar ze willen het zelf ervaren. Ik kan het alleenmaat zien als een voorrecht.

Ook iets dat verplichtingen stelt

Annemiek: “[Which]?”

[Which] [something that] imposes obligations
[something that] ‘people no longer want to be told by the Chancellor what to believe’

reason upwards

Well, for example, to make it known on television. If I don’t do it. Others speak of the Gospel of Thomas with a late attitude. There has been someone who says “it is a perversion of the sacred scripture.”

logion 65

A parable an image from daily life, seen with the sharp look of an innocent eye

You can read Dostovyetsky as detectives, as a psychological novel or as a proclamation of the arrival of a new Christianity.

I choose the historical context to show that the Gospel of Thomas indeed contains a tradition independent of the church.

I also think it is important to tell people today that they must be for peace.

My peace prince, you can command peace on earth and in my soul.

At the moment I think that is the message that has to go to the people. And don’t say that it is impractical. That is wisdom. It is wise to turn the other person’s cheek.

And that is also possible in politics. Just think of Luther King. And think about Ghandi. So, it is indeed a way of life.

But at the moment, with all those wars, if as a Christian you are not for peace now, and you take the lesson of peace and non-violence out of the parables, then I don’t really feel like it.

I hope to find the peace of heart that I find so necessary for humanity.

[MvA] or make it known on ‘not-so-social-media’?

Nou bijvoorbeeld, om het bekend te maken op de televisie. Als ik het niet doe. Anderen spreken laatdunkend over het Evangelie van Thomas. Er is iemand geweest die zegt: ’ het is een perversie van het heilige geschrift’.

logion 65

Een gelijkenis een beeld uit het dagelijks leven, gezien met de scherpe blik van een onschuldig oog

Je kunt Dostovyetsky lezen als detectives, als psychologische roman of als verkondiging van de komst van een nieuw christendom.

Ik kies de historische context, om aan te tonen dat het Evangelie van Thomas, wel degelijk een van de kerk onafhankelijke traditie bevat.

Tevens vind ik het belangrijk om de tegenwoordige mens te zeggen dat hij voor de vrede moet zijn.

Mijn vrede vorst gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel.

Dat vind ik op het ogenblik de boodschap die naar de mensen moet uitgaan. En zeg nou niet dat dat onpraktisch is. Dat is wijsheid. Het is wijs om de andere mens de andere wang toe te keren.

En dat kan ook in de politiek. Denkt U maar aan Luther King.  En denkt U maar aan Ghandi. Dus, het is wel degelijk een levenswijze. 

Maar op het ogenblik, met al die oorlogen, als je nu als christen niet voor de vrede bent, en de les van de vrede en geweldloosheid uit de gelijkenissen haalt, dan zie ik er niet zo veel zin in.

Ik hoop zelf nog de vrede des harten te vinden die ik zo nodig vind voor de mensheid.

Annemiek: “How does the early interest in gnosis relate to your Quispelturigheid? (capriciousness)

‘Hoe verhoud zich de vroege interesse voor gnosis to Uw Quispelturigheid? (wispelturigheid)

I leave the qualification to you.

I am therefore not inclined to accept the majority.

I like to use my own experience and insight.

And at the age of 88 I am not sorry.

Because it has brought me fruit, for example the gospel of Thomas.

Ik laat de kwalificatie aan U over.

Ik ben dus niet geneigd om me bij de meerderheid neer te leggen.

Ik ga graag van mijn eigen ervaring en inzicht uit.

En op mijn 88ste jaar spijt mij dat niet.

Want het heeft mij wel vruchten opgebracht, bijvoorbeeld het evangelie van Thomas.

Annemiek: “You have encountered a lot of resistance?”

Let’s not talk about that.

 ‘U hebt veel weerstand ondervonden?’

Laten we het daar nou maar niet over hebben.

Annemiek: “You mean those people are dead, don’t you?”

‘Die mensen zijn toch dood bedoelt U?’

Yes, first of all, those people are dead. And in the second place, all that fuss about the gospel of Thomas has been for nothing. Because we can now prove, and that is what Jesus never called the Pharisees hypocrites. That is stated in the ecclesiastical (ecclesiastical (R)) gospels. And we can also prove that he never called himself the son of man, that is, the fearful world judge at the end of the worlds. I think that is a big profit for humanity.

 

The son of man, that is, God in the content of a man who pronounces the last judgment, and for which humanity has been like death, ..

 

Dies irae (Ecclesiastical Latin: [ˈdi.es ˈire]; “the Day of Wrath”) is a Latin sequence attributed to either Thomas or Celano or the Franciscans (1200 – c. 1265) or to Latino Malabranca Orsini

What fear will prevail when the judge comes, who will judge everything very strictly. There is no trace of this in the gospel of Thomas.

There Jesus speaks as the revelation of the mystery.

Ja, ten eerste zijn die mensen dood. En in de tweede plaats,  is al die heisa, die er geweest is over het evangelie van Thomas voor niets geweest. Want wij kunnen nu bewijzen en daar gaat het om, dat Jezus nooit de Farizeeën voor huichelaars heeft uitgemaakt. Dat staat wel in de kerkelijke (kerkerlijke(R)) evangeliën. En we kunnen ook bewijzen dat hij zich nooit de zoon des mensen, dat wil zeggen, de te vrezen wereldrechter aan het einde der werelden heeft genoemd. Dat vind ik een grote winst voor de mensheid.

De zoon des mensen, dat betekent, God in de gehalte van een mens, die het laatste oordeel uitspreekt, en waar de mensheid als de dood voor is geweest, ..

Dies irae (Ecclesiastical Latin: [ˈdi.es ˈire]; “the Day of Wrath”) is a Latin sequence attributed to either Thomas of Celano of the Franciscans (1200 – c. 1265) or to Latino Malabranca Orsini 

Wat een angst zal er heersen als de rechter komt, die alles heel streng zal berechten. Daar is in het evangelie van Thomas geen spoor van te bekennen.

Daar spreekt Jezus als de openbaring der verborgenheid.

open
giving birth
revelation

mystery
secure
hidden
-ness

true
to safeguard

open
baring
openbaring

verborgenheid
borgen
verborgen
-heid

waar
waarborgen

Annemiek: “And what is that?”

Something.

I express that deliberately in a modern way, because contemporary people have recognized that it is a great blow in the air

And he can no longer fully believe in the man with the beard.

But he knows that there is something that is the origin of everything and gives meaning to existence.

’En wat is dat?’

Iets.

Ik druk dat expres modern uit, omdat de hedendaagse mens heeft ingezien een geweldige slag in de lucht is

En hij kan ook niet helemaal meer geloven in de man met de baard.

Maar hij weet dat er iets is, dat oorsprong is van al en zin geeft aan het bestaan.

Annemiek: “And can a person find that in his own heart?”

He has to.

’En dat kan een mens in zijn eigen hart vinden?’

Dat moet ie wel.

Annemiek: “And did you find it in your heart?”

‘En heeft U het in Uw hart gevonden?’

When I was a teacher in Enschede, I experienced the worst things. First, there was a personal loss. Thanks to the occupier. Secondly, the English broke that city. And when I came to school, there were three empty places of students. Terrible

On the Lord’s day, those Englishmen came with their planes. And at the border they bumped into the anti-aircraft guns, there they were shot, and then you saw that plane fall like that. A gray line in the blue sky on the Lord’s day. Because when the sun was shining the planes came.

Then you saw those boys hanging on that parachute.

Or they fell dead.

Or they fell into the hands of the Germans and they finished them.

Then I had a very strong feeling. A crack runs through the universe. And then I opened up a feeling within myself, a source …

Yes

Who gives eternal life.

Yes, let’s just stick with it.

Well, we know that people are 90% consciously also unconscious. What riches are and can be found in that unconscious life, if you take your dreams seriously.

… and what is outside is me, his brain, also a self, a heart that is the center of the personality and from which the new life, that source is bubbling up, I am convinced of that. And every person can discover that in himself. If he doesn’t trust his brain, but his dreams, which keep him busy eight hours a day, if he takes them seriously. Jet is in the Bible.

Find God’s hidden association.

Urge to apply (the urge to assert [yourself])

Calling

Toen ik leraar was in Enschede, heb ik de verschrikkelijkste dingen meegemaakt. Ten eerste, was er een persoonlijk verlies.  Aan de bezetter te danken. In de tweede plaats gooiden de Engelsen die stad kapot. En als ik dan op school kwam dan waren er drie legen plaatsen van leerlingen.  Verschrikkelijk

Op de dag des Heren, dan kwamen die Engelsen met hun vliegtuigen.  En bij de grens stootten ze op het afweergeschut, daar werden ze aangeschoten, en dan zag je dat vliegtuig zo vallen. Een grijze streep in de blauwe lucht op de dag des Heren.  Want als de zon scheen dan kwamen de vliegtuigen.

Dan zag je die jongens aan die parachute hangen.

Ofwel ze vielen dood.

Ofwel ze vielen in de handen van de Duitsers en die maakten ze af.

Toen had ik heel sterk het gevoel. Er loopt een barst door het heelal. En toen heb ik in mijzelf een gevoel aangeboord, een bron …

ja

Die eeuwig leven geeft.

Ja, laat ik het daar maar bij houden.

Tja, wij weten dat de mens naar een bewust ook voor 90% een onbewust wezen is. Wat er aan rijkdom in dat onbewuste leven zit en te vinden is, als je je dromen serieus neemt.

…en wat er buiten zijn ik, zijn brein, ook nog een zelf, een hart is dat het centrum van de persoonlijkheid is en waaruit het nieuwe leven, die bron opborrelt, daar ben ik van overtuigd. En dat kan ook ieder mens in zichzelf ontdekken. Als hij niet op zijn brein vertrouwd, maar op zijn dromen, die hem acht uur per dag bezig houden, als hij die serieus neemt. Jet staat in de bijbel.

God’s verborgen omgang vinden .

Het hele geheim, het mysterie, wordt aan zijn vrienden. …

Stil gemoed opwaarts om op God te letten.

Hij die trouw is, zal mijn voet….

Geldingsdrang

Roeping

Every person has a calling

You also have to look ahead as you approach death.

I have never been afraid of death

Not even when I was under fire

Death no longer frightens me.

What remains is the finding. The gnostic experience.

LG2 Logion 2

I do believe that I have found peace.

I have been married to the same woman for 60 years.

Can you imagine the patience of this woman?

I was walking recently.

A woman got off her bicycle.

She said: “my husband and I read your book. My husband is blind and I read it to him. And I wanted to tell you that. “

That I can mean something at my age for other people and that they also show their affection. That makes me happy.

Imagine if someone is blind and finds comfort here in a book I brought from Egypt.

Hollanditis is the belief that a Dutchman cannot discover anything.

I came across a well-known scholar when I discovered codex Jung, who said, “I don’t have time!”

If this happens to the dry wood, what will happen to the good wood?

Ieder mens heeft roeping

Je moet ook als je de dood nadert vooruit zien.

Ik ben nooit bang voor de dood geweest

Ook niet toen ik onder vuur lag

Mij jaagt de dood geen angst meer aan.

Wat overblijft is de bevinding. De gnostische ervaring.

LG2 Logion 2

Ik geloof wel dat ik rust heb gevonden.

Ik ben 60 jaar getrouwd geweest met dezelfde vrouw.

Stelt U eens het geduld van deze vrouw eens voor?

Onlangs was ik aan het wandelen.

Een vrouw stapte van haar fiets.

Ze zei: ‘ mijn man en ik lezen Uw boek. Mijn man is blind en ik lees het aan hem voor. En dat wilde ik U toch even zeggen. ‘

Dat ik op mijn leeftijd nog iets betekenen kan voor andere mensen en dat die ook hun genegenheid tonen. Daar word ik wel gelukkig van hoor.

Moet je nou eens voorstellen, dat iemand blind is en die hier troost vindt in een boek dat ik uit Egypte heb meegebracht.

Hollanditis is het geloof dat een Nederlander niets kan ontdekken.

Ik kwam bij een bekend geleerde, toen ik codex Jung ontdekte, en die zei:’ ik heb geen tijd!’

Als dit met het dorre hout gebeurt, wat zal er dan met het goede hout gebeuren?

Bram Moerland – Interview

The Suspicion/Het Vermoeden – Bram Moerland

22,151 views

Dec 18, 2010

Love can only flourish in total openness to all that is. Only someone who makes peace with himself, stops fighting against himself, can achieve this openness. In practice, this means that one disarms oneself, takes off his armor, and is prepared to be touched, also through pain and sorrow. In the free space that this openness creates, love will present itself as a real human possibility. ” Bram Moerland is a Gnostic. In this episode of the Suspicion, he shows how modern the spiritual path of Gnosticism is to him. In Het Vermoeden, Annemiek Schrijver meets guests from various religious traditions and social backgrounds. Using their favorite ‘sacred text’ she talks to them about their inspiration and everyday spirituality. http: //www.hetvermoeden.tv/vermoedenU … http://www.brammoerland.com

Liefde kan alleen opbloeien in totale openheid voor al wat is. Alleen iemand die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf staakt, kan deze openheid bereiken. Dat betekent in de praktijk van het leven dat men zichzelf ontwapent, zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te worden, ook door pijn en verdriet. In de vrije ruimte die deze openheid schept zal liefde zichzelf aandienen als een reële menselijke mogelijkheid.’ Bram Moerland is gnosticus. Hij laat in deze aflevering van het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is. In Het Vermoeden ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities en maatschappelijke achtergronden. Aan de hand van hun favoriete ‘heilige tekst’ praat zij met hen over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit. http://www.hetvermoeden.tv/vermoedenU… http://www.brammoerland.com

I was born on the island of Tholen, in the village of Sint Annaland and my mother was a member of a reformed church, “the black stocking church.”

Not my father like that. My father was practically unbelieving. You have to go to church, you have to go to catechization, because that’s what your mother wants, but as far as I’m concerned, you don’t have to believe it. I am still very grateful to him for that. Because it gave me the freedom to listen to it freely. I heard it and I didn’t have to believe it. Delicious!

I thought, what are they talking about?
What would they have done?
I didn’t know that at all.
They did say they were bad and sinful, but what they had done exactly that was never mentioned.
I found that very strange.

Ik ben geboren op het Eiland Tholen, in het dorp Sint Annaland en mijn moeder was lid van een gereformeerde kerk, ‘de zwarte kousen kerk’. 

Mijn vader niet zo. Mijn vader was praktisch ongelovig. Je moet naar de kerk, je moet naar de catechisatie, want dat wil je moeder, maar wat mij betreft hoef je het niet te geloven. Daar ben ik hem nog steeds heel dankbaar voor.  Want het gaf mij de vrijheid om er vrij naar te luisteren. Ik heb het aangehoord en ik hoefde het niet te geloven.  Heerlijk!

Ik dacht, waar hebben ze het over?
Wat zouden ze gedaan hebben?
Dat wist ik helemaal niet.
Ze vertelden wel dat ze slecht en zondig waren,
maar wat ze nou precies gedaan hadden dat kwam nooit ter sprake.
Ik vond dat heel merkwaardig.
#Q [MvA] What did [I] find strange?

brands
Have you noticed any of that?
Are we going to notice this?
That cannot go unnoticed, can it?
notice
noteworthy
curious
worthy
Brand (notice capital l)

I soon realized that something strange was going on in the community where I grew up. Because then when we went to church on Sunday, that man started to say that we all had done something terrible out there in that church. He spoke of our sins, our wickedness, and everything else that no longer exists. He prayed for forgiveness. It was really really awful with us. At least, with those people who were sitting in the church there. I thought, what are they talking about? What would they have done? I didn’t know that at all. They did say they were bad and sinful, but what they had done exactly that was never mentioned. I found that very strange. The strange thing was, I now remember that in the retrospect, there was also something tasty in it. They were also bidding against each other. One was even more sinful than the other. And I didn’t understand it. Then I came up with the idea that some sort of misunderstanding had occurred. I was born in a place on earth where I really didn’t belong, because everyone had done something, but I had done nothing. That was actually always clear to me. They were bad, they said so themselves, they apparently had done something, but I had done nothing. So it wasn’t about me. Of course I belonged to my family and I was happy in that family, but what happened in that village, I had nothing to do with that.

#Q[MvA] Wat vond [ik] merkwaardig?

merken
Heb jij daar iets van gemerkt?
Gaan wij daar iets van merken?
Dat kan toch niet onopgemerkt blijven?
opmerken
opmerkenswaardig
merkwaardig
waardig
merk

Ik kreeg al gauw door dat er iets merkwaardigs aan de hand was in die gemeenschap waarin ik opgroeide.  Want als wij dan zondags naar de kerk gingen dan begon die man te vertellen dat wij daar allemaal daar in die kerk iets vreselijks hadden gedaan. Hij had het over onze zonden, onze slechtigheid en al wat niet meer zij. Hij bad om vergeving. Het was echt werkelijk vreselijk met ons gesteld. Althans, met als die mensen die daar in de kerk zaten. Ik dacht, waar hebben ze het over? Wat zouden ze gedaan hebben? Dat wist ik helemaal niet. Ze vertelden wel dat ze slecht en zondig waren, maar wat ze nou precies gedaan hadden dat kwam nooit ter sprake. Ik vond dat heel merkwaardig. Het gekke was, dat herinner ik me nu in die terugblik, er zat ook iets lekkers in. Ze zaten ook een beetje tegen elkaar op te bieden. De ene was nog zondiger dan de ander. En ik begreep er niets van. Toen kwam ik op het idee dat er een soort van misverstand had plaatsgevonden. Ik was op een plek op aarde geboren waar ik eigenlijk niet thuis hoorde, want iedereen had wat gedaan, maar ik had niets gedaan. Dat was in mij eigenlijk altijd wel duidelijk. Zij waren slecht, dat zeiden ze zelf, ze hadden dus kennelijk iets gedaan, maar ik had niets gedaan. Dus het ging niet over mij. Ik hoorde natuurlijk bij mijn gezin en ik was blij in dat gezin, maar wat er in dat dorp plaats vond, daar had ik niets mee te maken.

Annemiek: “I find it so strange. Because usually you hear that people who are raised in this way are fully convinced that they are bad to the bone. So you have felt like an outsider from an early age, or … ?”

?

I have sometimes called it a sweet loneliness.

Of course I belonged in a certain way. It was my family, it was my village. And that was not unpleasant.
Then something very dramatic happened in our family. My oldest sister had a child and he died. She had a second child and that child died within a year.
And then I heard a conversation between my mother and another woman from that church, and she was talking about God dealing with her, but she didn’t want to get to her knees.

So, the death of those children of my oldest sister, who also partly raised me, would have been caused by that God of those Christians. He would have exercised that as a punishment. And that was a very important point for me that I said: “I don’t want anything to do with this anymore. Here I break. Something is happening here that goes beyond my border. “So I consciously chose my sister.

Ik heb het wel eens een zoete eenzaamheid genoemd.

Ik hoorde er natuurlijk op een bepaalde manier bij. Het was mijn gezin, het was mijn dorp. En dat was niet onaangenaam.

Toen gebeurde er iets heel dramatisch in ons gezin. Mijn oudste zus kreeg een kind en dat stierf. Ze kreeg een tweede kind en ook dat kind stierf, binnen een jaar.

En toen hoorde ik een gesprek tussen mijn moeder en een andere vrouw van die kerk, en die had het over, dat God met haar bezig was, maar ze wilde niet op haar knieën.

Dus die dood van die kinderen van mijn oudste zus, die mij voor een deel ook opgevoed heeft, dat zou dus door die God van die christenen veroorzaakt zijn. Die zou dat als een straf hebben uitgeoefend.  En dat was voor mij een heel belangrijk punt dat ik zei: ‘Hier wil ik niets meer mee te maken hebben. Hier breek ik. Hier gebeurd iets dat over mijn grens heen gaat .’ Dus ik koos heel bewust voor mijn zus.

?

No more Christianity for me. That was very clear.

I then started studying philosophy in Leiden. I have sucked myself up like a sponge, with all sorts of possible knowledge that was apparently just available. Because I only knew all those biblical stories. And there a world of different perspectives and cultures opened up for me. Extremely interesting. I was very interested, a kind of hobby, in stories about the Arthur tradition, Parzival. Someone told me that the Parzival would be a secret representation of the teachings of the Cathars. So I went to investigate who the Cathars were. A group of Christians from the 12th and 13th centuries .. I started reading books about it. To my extraordinary surprise and surprise. it turned out that they had ideas, although they called themselves Christians, who did appeal to me. So I met a form of Christianity there that I felt comfortable with. Where I didn’t have that old defense.

To begin with, Catharism was not a belief. And that was very special. You didn’t have to say; “I believe this or that.”

In traditional Christian churches, there is such a thing as a creed. At a certain point you say: “I believe this!”

And you believe that exactly like all other people, and for the rest of your life. So you establish a truth for your life, which you share with other people.

The second big surprise was that the Cathars had historical ties with the very first teachings in Christianity.

Namely with a lost current that we now call the Gnostic. Where I didn’t have that old defense.

Geen christendom voor mij meer. Dat was heel duidelijk .

Ik ben toen filosofie gaan studeren in Leiden. Ik heb mij volgezogen als een spons, met allerlei mogelijke kennis die kennelijk zomaar beschikbaar was. Want ik kende alleen maar al die bijbelse verhalen. En daar ging een wereld voor mij open van andere gezichtspunten en andere culturen. Buitengewoon interessant. Ik was erg geïnteresseerd, een soort van hobby, in verhalen over de Arthur traditie, Parzival.  Iemand zei mij dat de Parzival een geheime weergave zou zijn van de leer van de Katharen.  Dus ging ik onderzoeken wie de Katharen waren.  Een groep christenen uit de 12e en 13e eeuw.. Ik ging er boeken over lezen. Tot mijn buitengewone verbazing en verrassing. bleken die er ideeën op na te houden, alhoewel ze zich christenen noemden, die mij wel degelijk aanspraken. Dus ik ontmoette daar een vorm van christendom waar ik mij wel bij voelde. Waar ik die oude afweer niet bij had. 

Om te beginnen was het Katharisme geen geloof. En dat was toch heel bijzonder. Je hoefde niet te zeggen; ‘ik geloof dit of dat.’

in de traditionele christelijke kerken, bestaat zoiets als een geloofsbelijdenis. Op een gegeven moment zeg je: ‘dit geloof ik!’

En dat geloof je dan precies als alle andere mensen, en voor de rest van je leven. Dus je legt een waarheid vast voor je leven., die je deelt met andere mensen.

De tweede grote verrassing was dat de Katharen historische banden hadden met de allereerste leren in het christendom.

Namelijk met een verloren gegane stroming die we tegenwoordig de gnostiek noemen.

Annemiek:

“Knowing, the inner knowing?”

Yes, the inner knowing. But your inner knowing is different from my inner knowing.

“Knowing, the inner knowing?”

Ja, het innerlijk weten. Maar, jouw innerlijk weten is anders dan mijn innerlijk weten.

Annemiek: “And that’s where you felt at home?”

En is dat waar jij je thuis voelt?

So not with a belief that is the same for all people. But that you can go in a way to know a certain kind of thing, which is traditionally called divine, is just a word. The point is that we all have our own and personal destiny. And that we must make the most of it. That we have to grow with our talents.

You must be as you are, and I must be as I am, and that is where our destiny lies.

That is a very different approach.

Dus niet bij een geloof dat voor alle mensen het zelfde is. Maar dat je een weg binnendoor kunt gaan naar een bepaald soort weten, wat in de traditie ook goddelijk wordt genoemd, dat is maar een woord.  Het gaat er om dat we allemaal een eigen en persoonlijke bestemming hebben. En dat wij daar mee moeten woekeren. Dat we met onze talenten moeten woekeren.

Jij moet zijn zoals jij bent, en ik moet zijn zoals ik ben, en daar zit onze bestemming in.

Dat is een hele andere benadering.

Annemiek: “…wat is de kern?”

 

?

All spiritual traditions, as a kind of foundation of that tradition, have an answer to suffering. Life hurts at times. Sometimes life is beautiful at the moment, but it can also hurt a lot. Think of my sister, that hurts.

All traditions, as a kind of foundation of such a tradition, provide an answer to suffering. Where is it from? Why is it there?

 • I noticed that there was a very specific kind of answer in Christianity.
 • In Hinduism you find that suffering comes from Karma in the past life.
 • In the Chinese tradition, suffering comes from a disturbance of the cosmic balance.
 • All kinds of traditions have an answer to why there is suffering. Suffering has a cause. And that cause actually always lies in the person himself. You have done something wrong, you have gone astray, … there is a cause and you are to blame for that. A whole range of explanations.

Now,
In the gospel
So those scribes come to Jesus and show him a blind young man and ask him: “Why is this young man blind? Is that because of his own sins? Or is that because of the sins of his parents? ”

Then Jesus says, “Neither because of his own sins, nor because of the sins of his parents.”

That is very unique.

The answer to suffering is not an explanation, so that you can do something with it. Actually indirectly an accusation.

So there is no answer.

 • In fact, Jesus does give an answer to how to deal with suffering, namely not the theory of suffering, but mercy. That is very unique. That is a very unique story within all those spiritual traditions around the world.
 • There is no cause for suffering.
 • There is no theory about suffering
 • Suffering requires mercy.

Then you read the story of the merciful samaritan in the New Testament. That tells the story that someone is creating along the way. And then a high priest comes along. He has studied theology, so he has his own thoughts on that, … God is concerned with those people, they are sinners, so they continue.
Then comes a samaritan. That is someone who was at the bottom of the social ladder. Has not studied theology, does not belong.

So has no explanation of the lead. But see what happens there. See that suffering and do something, help, act, mercy.

The answer to suffering, insofar as you as a person should seek an answer to this, is the courage to be present empty-handed in the suffering of a fellow human being, for example.

Without theory, without a story, without “death-doers” having the courage to be present at the suffering of fellow human beings.

Alle spirituele tradities hebben als een soort van fundament an die traditie een antwoord op het lijden.  Het leven doet zeer, bij tijd en wijle. Het leven is soms mooi op moment, maar kan ook heel erg pijn doen.  Denk aan mijn zus, dat doet pijn.

Alle tradities geven, als een soort van fundament van zo een traditie een antwoord op het lijden.  Waar komt het vandaan? Waarom is het er?

 • Ik merkte dat in het Christendom een heel eigen soort antwoord bestond.
 • In het Hindoeïsme vind je dat het lijden voortkomt uit Karma in het vorig leven.
 • In de Chinese traditie komt het lijden voort uit een verstoring van het kosmisch evenwicht.
 • Zo hebben allerlei tradities een antwoord op waarom is er lijden. Lijden heeft een oorzaak. En die oorzaak ligt eigenlijk altijd in de mens zelf.  Je hebt iets verkeerds gedaan, je bent van het rechte pas af gegaan, … er is een oorzaak en daar ben je zelf de schuld van.  Een heel scala van verklaringen.

Nu,
In het evangelie
Daar komen dus die schriftgeleerden bij Jezus en laten hem een blinde jonge man zien en vragen hem: ‘Waarom is deze jonge man blind? Is dat vanwege zijn eigen zonden? Of is dat vanwege de zonden van zijn ouders?’

Dan zegt Jezus: ‘Noch vanwege zijn eigen zonden, noch vanwege de zonden van zijn ouders.’

Dat is heel uniek.

Het antwoord op het lijden is niet een verklaring, zodat je daar iets mee kunt gaan doen. eigenlijk indirect een beschuldiging.

Er is dus geen antwoord.

 • Sterker nog, Jezus geeft wel een antwoord op hoe je met lijden om moet gaan, namelijk niet de theorie over het lijden, maar barmhartigheid. Dat is heel uniek. Dat is een heel uniek verhaal binnen al die spirituele tradities over de hele wereld.
 • Het lijden heeft geen oorzaak
 • Er is geen theorie over het lijden
 • Het lijden vraagt om barmhartigheid

Dan lees je het verhaal van de barmhartige samaritaan in het nieuwe testament.  Dat verteld het verhaal dat er langs de weg iemand ligt te creperen. En dan komt er een hoge priester langs. Die heeft theologie gestudeerd, dus die heeft daar zo zijn eigen gedachten over, … God is met die mensen bezig, dat zijn zondaars, dus die loopt door. Dan komt er een samaritaan. Dat is iemand die onder aan de sociale ladder stond. Heeft geen theologie gestudeerd, hoort nergens bij.

Dus heeft geen verklaring van het leiden. Maar ziet wat daar gebeurt. Ziet dat lijden en doet iets, helpt, handelt, barmhartigheid.

Het antwoord op het lijden, voorzover je daar als persoon een antwoord op zou moeten zoeken, is de moed om met lege handen aanwezig te zijn bij het lijden van een medemens bijvoorbeeld.

Zonder theorie, zonder verhaal, zonder ‘dooddoeners’ de moed te hebben aanwezig te zijn bij het lijden van de medemens.

Annemiek: “Can you do that?”

 

‘Kun jij dat?’

I think so. Yes

Jesus on the cross. Who would have paid for our sins. I have nothing with that.

I know that for many people that is an extremely important meaningful image, but someone who goes on the cross for my sins is not necessary. My sins are my sins. And if I have to pay for it, I do it myself. That good man doesn’t have to do that at all. And so, I have nothing with that. For me, that helmet means nothing. So that is not a meaningful picture for me.

When I travel through Europe and see a church tower, I actually always go into it. And what I often see is that there is a Maria statue somewhere in a corner and that there are candles. And often that is the real devotional place of a church. There is the pulpit where the explanations are given, stories are told, … fine…

But the real devotion is often found in the Maria statue.

I sometimes wonder why that is so. Why does Maria appeal to so many people? Regardless of whether it existed or not? That doesn’t matter to me. That statue of Mary that stands for something.

These are mainly the empty hands.

“Dare to be present empty-handed, in the suffering of your fellow man.”

Where the statue of Mary is important to me. Maria suffered. You can lead me, with your sorrow, to mother Maria. It stands there and receives you. He has no explanation, no theory. You are welcome, you are embraced, welcomed, invited to be present with your suffering as well. She won’t judge you for that.

Dat denk ik wel. Ja

Die Jezus aan het kruis. Die geboet zou hebben voor onze zonden. Daar heb ik niets mee.

Ik weet dat dat voor veel mensen een buitengewoon belangrijk betekenisvol beeld is, maar iemand die voor mijn zonden aan het kruis gaat, dat hoeft niet. Mijn zonden zijn mijn zonden. En als daar voor geboet moet worden, dan doe ik dat zelf. Dat hoeft die goeie man helemaal niet te doen. En dus, daar heb ik niets mee. Voor mij betekent dat helmet niets. Dus dat is voor mij geen betekenisvol beeld.

Als ik zo door Europa reis en een kerktoren zie, ga ik er eigenlijk altijd in. En wat ik dan heel vaak zie is ergens in een hoek een Maria beeld staat en dat daar kaarsjes bij zijn. En vaak is dat de echte devote plek van een kerk. Er is de preekstoel waar de verklaringen worden gegeven, verhalen worden verteld, …. prima…

Maar de echte devotie vind je vaak bij het Maria beeld.

Ik vraag me wel eens af waarom dat zo is. Waarom spreek Maria bij zo veel mensen zo aan? Los van de vraag of ze bestaan heeft of niet? Dat doet er voor mij niet toe. Dat beeld van Maria dat staat ergens voor.

Dat zijn dan vooral die legen handen.

‘Met lege handen aanwezig durven zijn, bij het lijden van je medemens.’

Waar het beeld van Maria voor mij van betekenis is. Maria heeft geleden. Je kunt me tje leiden, met je smart, bij moeder Maria terecht.  Die staat daar en ontvangt je. Die heeft geen verklaring, geen theorie., je bent welkom, je wordt omarmd, verwelkomd, uitgenodigd om ook met je lijden je ellende aanwezig te zijn.  Ze zal je daar niet om veroordelen.

Annemiek: ‘So you also allow suffering?’

‘Je laat dus het lijden ook toe?’

I think it goes even further. In the Gnostic tradition, there is certainly one of the main considerations that you can find a way to God within.

God is something you can experience here. You can also call it the source. Call it nature, cosmos … It’s just a word.

But what those words are about, you can make contact with that in yourself in a certain way.

You can also find that source of all being in yourself. You can be a true and authentic person yourself, and in truthfulness and in your authenticity, so if you coincide with yourself, then you are as it were connected to that source.

And you can only do that in openness.

You cannot do that on condition.

Then you must be willing to take reality as it is, as it presents itself, in its entirety., With all its sides, white and black, dark and clear, to be willing to let it be.

What Jesus says (about man is bad or not):

You can only be a merciful person if you do not belong.

Let us take the example of the struggle between the Palestinians and the Jews. Jews have an image of themselves. They belong to something. The image of the Jew is accompanied by the image of the Palestinian. The image of the Jew belongs to the image of the Palestinian.

They are together in a kind of magic circle. In a circle of violence. One bomb justifies the next. And that is justification for that other bomb, etc. That is a chain of violence. Violence has its own logic. Violence creates violence, hatred creates hatred. So those are the infinite chains of violence.

And Jesus says, “So you have to get out of that.”

So if he says, if you are hit on one cheek, then turn the other. You could say that one cheek is being Jewish (or Palestinian) and the other is being my human.

Jews and Palestinians are both human. And as a human being with people, the logic of violence disappears.

So if you want to be able to have mercy, you have to free yourself about the ideas that you are about who you are and what you belong to. It is precisely that freedom, the message that you can be a free person, that is access to mercy.

Ik denk dat het zelfs nog verder gaat. In de gnostiek traditie, daar is toch wel 1 van de hoofdoverwegingen dat je binnendoor een weg naar God kunt vinden.

God is hier iets wat je kunt ervaren. Je mag het ook de bron noemen.  Noem het natuur, kosmos…. Het is maar een woord.

Maar dat waar die woorden over gaan,  daar kun je op een bepaalde manier contact mee maken in jezelf.

Je kunt die bron van alle zijn ook in jezelf vinden. Je kunt zelf een waarachtig en authentiek mens zijn, en in waarachtigheid en in je authenticiteit, dus als je met jezelf samenvalt,  dan ben je als het ware aangesloten op die bron.

En dat kun je alleen in openheid. 

Dat kun je niet op voorwaarde.

Dan moet je bereid zijn de werkelijkheid te nemen zoals hij is, zoals hij zich aandient, in zijn totaliteit., met alle kanten, wit en zwart, donker en helder, om bereid te zijn dat te laten zijn.

Wat Jezus zegt (over is de mens slecht of niet):

Je kunt alleen een barmhartig mens zijn, als je nergens bij hoort.

Laten we het voorbeeld nemen van de strijd tussen de Palestijnen en de Joden.Joden hebben een beeld van zichzelf. Ze horen ergens bij. Bij het beeld van de Jood, hoort het beeld van de Palestijn. Bij het beeld van de Palestijn hoort het beeld van de Jood.

Ze zitten samen in een soort van magische cirkel. In een cirkel van geweld. De ene bom rechtvaardigt de volgende. En die is weer rechtvaardiging voor die andere bom, enz. Dat is een keten van geweld. Geweld heeft zijn eigen logica. Geweld creëert geweld, haat schept haat. Dus dat zijn die oneindige ketenen van geweld.

En Jezus zegt: ‘Daar moet je dus uit stappen.’

Als hij dus zegt, als je op de ene wang geslagen wordt, keer dan ook de andere toe. Zou je kunnen zeggen, de ene wang is mijn Joods zijn (of Palestijn) en de andere wang is mijn mens zijn.

Joden en Palestijnen zijn beide mens. En als mens met de mensen verdwijnt die logica van het geweld.

Dus wil je tot barmhartigheid in staat zijn, moet je je eigenlijk vrij maken over de ideeën die je over wie je bent en waar je bij hoort.  Juist die vrijheid,  de boodschap dat je een vrij mens kan zijn, is de toegang tot barmhartigheid.

Annemiek: “In fact you say you can always renew yourself?”

‘In feite zeg je dat je jezelf steeds kan vernieuwen?’

Exactly! Then you do not have to worry about the day of tomorrow with which you will dress.

In the Gnostic tradition they all use symbolic words such as, child, blind and dead … but also “robe”.

The word rug symbolizes meaning. The meaning of today is the spiritual prison of tomorrow.

If you are willing to be touched by what is taking place around you. Then in the moment in the here and now, you can let the answer be born.

And if that matches something, not with the idea in the world, but with something in yourself. That is the creation of that day. Then that is what you put on that day.

In the evening you have to take off your clothes, and the next morning you will have different clothes on.

It our father ….

Jesus spoke Aramaic

I am not concerned about who is right. What matters is what the text does to me.

The Aramaic Our father starts with an exceptionally beautiful sentence … I think.

Source of being that I meet in what moves me.

So your compassion, in what takes place around you, meets with something that is bigger than yourself. Something that can bind us, something that goes beyond personality.

That gives a whole new entry to the reading of old religious texts. Maybe we should read old texts differently.

Take the creation story.

If you read those old texts, people sometimes get an AH erlebnis.

So from … But I had known that for a long time, oh of course it is like that. But that’s right, I know that. So it fits in with a spiritual sensitivity present in people.

And I think that’s the way it is meant to be.

And if it wasn’t meant to be, then I’d like it to be.

Precies! Dan maak je je ook geen zorgen over de dag  van morgen waarmee je je zult kleden.

In de gnostische traditie gebruiken ze allemaal symboolwoorden zoals, kind, blind en dood … maar ook ‘kleed’.

Het woord kleed staat symbool voor zingeving. De zingeving van vandaag is de spirituele gevangenis van morgen.

Als je bereid bent geraakt te worden, door wat er zich om je heen plaats vind. Dan kun je in het moment in het hier en nu, het antwoord geboren laten worden.

En als dat iets overeenkomt, niet met de idee in de wereld, maar met iets in je zelf. Da nis dat de schepping van die dag. Dan is dat waarmee je je die dag bekleed.

’s avonds moet je je kleren weer uit doen, en de volgende ochtend heb je weer andere kleren aan.

Het onze vader….

Jezus sprak Aramees

Het gaat er mij niet om wie er gelijk heeft. Het gaat er om, wat zoiets die tekst mij doet.

Het Aramese Onze vader begint met een buitengewoon mooie zin… vind ik.

Bron van zijn die ik ontmoet in wat me ontroert.

Dus je bewogenheid, in wat er plaats vindt om je heen, vindt een ontmoeting plaats met iets dat groter is dan jezelf.  Iets wat ons binden kan, iets wat boven de persoonlijkheid uit stijgt.

Dat geeft een hele nieuwe ingang naar het leze van oude religieuze teksten. Misschien moeten we oude teksten anders lezen.

Neem nou eens het scheppingsverhaal.

Als je die oude teksten leest, krijgt men wel eens een AH erlebnis.

Zo van… Maar dat wist ik al lang, oh natuurlijk zit het zo. Maar, dat klopt, dat weet ik. Dus het sluit aan bij een in de mensen aanwezige spirituele gevoeligheid.

En ik denk dat het zo bedoeld is.

En als het niet zo bedoeld was, dan zou ik graag willen dat het zo is.

Annemiek: “What are you actually doing here on this globe.”

‘Wat doe jij eigenlijk hier op deze aardbol.’

I would not know, but I notice that I am here. And I’m not alone.

There is no user manual …

Many people think that it is a manual …

I do not know

Maybe that’s not a bad thing at all.

So if there is no given sentence in advance, then I am invited as a person, because I do want to live a meaningful life, I think we all have that, a need to live a meaningful life, man invited to give meaning to my life in that emptiness itself.

I am not alone and at some point I have written down my experiences and ideas, and that seems to affect other people. To my great surprise, a circle closes with that.

On the island of Tholen, I didn’t belong there, I said. I got out of it, and I went my own way. And damn say, suddenly I am completely occupied with Christianity. That is a very strange course of events.

But in a very different way. And what is now the astonishing thing, looking back at my own biography, that the reason that I got out of it, that death of my sister’s children. That compassion therefore. and my choice therein, from there I want nothing to do with it, that suddenly it is meaningful. become in my later life. To deal with that in a certain way, and not just to express that as my point of view, but to discover that I think that the historical Jesus intended precisely that. Mercy and not theology.

Ik zou het niet weten, maar ik stel vast dat ik er ben. En ik ben niet alleen.

Er is geen gebruiksaanwijzing…

Veel mensen denken dat het wel een gebruiksaanwijzing is…

Ik weet het niet

Misschien is dat wel helemaal niet erg.

Als er dus geen gegeven zin van te voren aanwezig is, dan word ik als mens uitgenodigd, omdat ik wel graag een zinvol leven wil leiden, ik denk dat wij dat allemaal hebben,  een behoefte om een zinvol leven te leiden, word ik juist als mens uitgenodigd om in die leegte zelf zin aan mijn leven te geven.

Ik ben niet alleen en ik heb op een gegeven moment mijn ervaringen en ideeën opgeschreven, en dat blijkt andere mensen te raken. Tot mijn grote verbazing sluit zich daarmee een cirkel.

Op het eiland Tholen, daar hoorde ik er niet bij, zei ik al. Daar ben ik als het ware uit gestapt, en ik ben een eigen weg gegaan. En verdomd zeg, ineens ban ik weer helemaal bezig met het Christendom. Dat is toch een hele rare gang van zaken.

Maar wel op een hele andere manier. En wat nu het verbijsterende is, terugkijkende op mijn eigen biografie, dat de reden dat ik er uitgestapt ven, die dood van de kinderen van mijn zus. Die bewogenheid daarom. en mijn keuze daarin, van daar wil ik niets mee te maken hebben, dat dat ineens  betekenisvol is. geworden in mijn latere leven. Om daar op een bepaalde manier mee om te gaan, en dat niet als mijn standpunt alleen maar uit te dragen,  maar om te ontdekken, dat ik denk dat de historische Jezus precies dat bedoeld heeft. Barmhartigheid en geen theologie.

Annemiek: “So you carry those dead children with you?”

‘Dus jij draagt die gestorven kinderen met je mee?’

They have played an extremely important role in my life, because they have placed me before that choice. The one I join, I don’t join. No I don’t participate.

And in a hidden, unplanned way, I suddenly participate.
(In a way it is meant for.)

I realize that for many people, death is a fearful black hole.
To my great regret, I have to admit that the Christianity that I have come to know has contributed to a great extent to stir up that fear of death.
I don’t have that fear of death, I don’t know it.

I have been on earth for a while, but who is actually on earth?
I don’t see myself as Bram Moerland in the first place, but as part of life. When we die, a form is gone.

Life has chosen a form for a certain time, such as a flower ,. I was a flower like that too. And I have flowered, may I hope, and I have been the flower that I intended to be.

As a rose you can try to be a tulip and as a tulip to be a rose.

That form disappears, but life goes on.

Zij hebben een buitengewoon belangrijke rol gespeeld in mijn leven., omdat zij mij voor die keuze hebben geplaatst. Die ik mee, doe ik niet mee. Nee ik doe niet mee.

En op een verborgen, niet geplande manier, doe ik ineens wel mee.

(Op een manier waarop het voor bedoeld is.)

Ik besef me dat voor heel veel mensen de dood een angstig zwart gat is.

Ik moet tot mijn grote spijt bekennen, dat het Christendom dat ik heb leren kennen, er voor een groot deel aan heeft bijgedragen om die angst voor de dood aan te wakkeren.

Die angst voor de dood heb ik niet, ken ik niet.

Ik ben een tijdje op aarde, maar wie is er nu eigenlijk op aarde?

Ik zie mezelf niet als in de eerste plaats Bram Moerland, maar als onderdeel van het leven. Als we dood gaan is er een vorm verdwenen.   

Het leven heeft zich een vorm gekozen een bepaalde tijd, zoals een bloem,. Zo was ik ook een bloem. En ik heb gebloeid, mag ik hopen, en ik ben de bloem geweest die ik bedoeld had te zijn,

Je kunt als roos proberen een tulp te wezen en als tulp een roos te wezen.

Die vorm verdwijnt, maar het leven gaat verder.

Annemiek: “Suppose you were to die, what would come to your grave now?”

‘Stel je zou sterven, wat zal er dan nu op je graf komen?’

The kingdom is spread over the earth.
but the humans don’t see it.
Het koninkrijk is uitgespreid over de aarde.
maar de mesen zien het niet.

no©2021 or ant other year

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?